To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 26 December 2014
News updated: Friday December 26 2014 02:23 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


s]mÅ-teäv KÀ`nWn acn¨ kw`hw: `À¯m-hnsâ BZy `mcy dnam-ïnð
   


KÀ`n-Wnsb s]mÅ-teð¸n¨v sImó tIknð Ad-Ìn-emb ankvcnbsb Imª-§mSv k_vP-bn-en-te¡v sImïp-t]m-Ipóp
D¸f: s]mÅ-teäv KÀ`nWn acn¨ kw`-h-¯nð Ignª Znhkw AdÌv sNbvX Fcn-bm-ense ankvcnbsb tImSXn 14 Znh-k-t¯¡v dnamïv sNbvXv Imª-§mSv h\nXm k_v Pbn-en-e-S¨p. D¸f lnZm-b¯v _km-dnse A_vZpðdlvamsâ cïmw `mcy \^o-k¯v ankvcnb-bmWv (21) acn-¨-Xv. kw`-h-¯n\v tijw tKmh-bn-te¡v ISó {]Xnsb tKmh s]meokv AdÌv sNbvXv atô-izcw s]meo-kn\v ssIam-dp-I-bm-bn-cp-óp. atô-izcw AUo-j-Wð Fkv.-sF. a[p-Ip-amÀ, Ip¼f tÌj-\nse t{KUv slUv tIm¬Ì-_nÄ _me-N-{µ³, h\nXm
s]meokv dlvbm\¯v Fón-h-c-S-§nb kwL-amWv {]Xnsb tKmh-bnð \nóv sImïp-h-ó-Xv.tKmh-bnð Xma-k-¡m-cn-bmb ankvcnb kw`h Znhkw Xohïn amÀKw awK-em-]p-c-s¯¯n AhnsS \nópw _knð D¸-f-bn-se-¯p-I-bm-bn-cp-óp-shóv samgn-bnð ]d-bp-óp. cïmw `mcy ankvcnb-tbm-sSm¸w `À¯mhv Ifn¨pw Nncn¨pw Ign-bp-óXv Iïv a\w-s\m-´mWv P\-en-eqsS Ccp-h-cp-sSbpw tZl¯v s]t{Sm-sfm-gn¨v Xo sImfp-¯n-bsXóv {]Xn ]d-ªp. `À¯m-hnsâ tamt«mÀ ss_¡nð \nóv s]t{SmÄ Duän-sb-Sp-¡p-I-bm-bn-cp-óp-shóv ]d-bp-óp. Kpcp-X-c-ambn s]mÅ-teä ankvcnb Bkv]-{Xn-bnðsh-¨mWv acn-¨-Xv. {]Xn tKmh-bn-te¡v IS-ó-Xmbn hnhcw e`n-¨-Xn-s\-Xp-SÀóv s]meokv Ah-cpsS hmSI ^vfmänð At\z-jn¨p sNñpI-bm-bn-cp-óp.
Ip¼f Kh. Bkv]-{Xn-bnð sshZy-]-cn-tim-[\ \S-¯nb tij-amWv s]meokv {]Xnsb tImS-Xn-bnð lmP-cm-¡n-b-Xv. Ch-tcm-sSm-¸-ap-ïm-bn-cpó cïp Ip«n-Isf Pbn-en-te¡v sImïp-t]m-Im³ BZyw hmin ]nSn-s¨-¦nepw s]meo-kp-ImÀ A\p-\-bn-¸n¨v ]n´n-cn-¸n-¡p-I-bm-bn-cp-óp. kw`-h-¯nð aäm-sc-¦nepw DÄs¸-«n-«ptïm Fó-dn-bm³ {]Xnsb IqSp-Xð tNmZyw sN¿-en-\mbn IÌ-Un-bnð Bh-iy-s¸-Sp-saóv s]meokv ]d-ªp.


News Submitted: Thursday August 18 2011 01:18 PM
  സൈനുല്‍ ആബിദ് വധം: മൂന്നു പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  കൊല്ലപ്പെട്ട യുവാവിന്‍റെ മൃതദേഹം കിണറ്റില്‍ നിന്ന് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ പുറത്തെടുക്കും; അച്ഛനും സഹോദരനും അറസ്റ്റില്‍

  ബേവിഞ്ച സ്റ്റാര്‍ നഗറില്‍ മറിഞ്ഞ ടാങ്കര്‍ ലോറി നീക്കി

  ബുദ്ധനായിക് വധം: സഹോദരന്‍ റിമാണ്ടില്‍

  ബസും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഡ്രൈവര്‍ക്ക് ഗുരുതരം

  സൈനുല്‍ ആബിദ് വധം: കൊലയാളി സംഘത്തെ കണ്ടെത്താന്‍ തിരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതം, മൂന്ന് വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെന്ന് പൊലീസ്

  ദേര്‍ളക്കട്ടയില്‍ നാലു വയസ്സുകാരിയെ വീട്ടില്‍ കയറി പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമം; മഞ്ചേശ്വരം സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

  വിദ്യാര്‍ത്ഥി തോട്ടില്‍ മുങ്ങി മരിച്ചു

  മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളെ തടഞ്ഞുവെച്ചു; പൊലീസിന് നേരെ കുപ്പിയേറ്

  ചട്ടഞ്ചാലില്‍ പൊലീസുകാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത് വാഹനം തകര്‍ത്തതിന് 200 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

  ശാന്തിയുടെ മേല്‍ വീണ്ടും കഠാര; പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുന്നു

  സ്വത്ത് തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് അഡൂര്‍ സ്വദേശിയെ കുത്തിക്കൊന്നു

  യുവാവിനെ കുത്തിയ സ്ഥലത്തിന് തൊട്ടടുത്തെ സി.സി.ടി.വി ക്യാമറ കേടായതെങ്ങനെ ?

  നഗരത്തില്‍ കടയില്‍ കയറി യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊന്നു

  17കാരിയെ ഓട്ടോയില്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബിയര്‍ നല്‍കി പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമം; മൂന്നുപേര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036