To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 28 March 2015
News updated: Saturday March 28 2015 03:32 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Thursday December 09 2010 01:13 PM

D¸fbnse \mep-t]sc FS-¡m«v Xohïn CSn¨p; cïp-t]À acn¨p
   kndmPv (]gb Nn{Xw)
FS-¡mSv: FS-¡m«v sh¨v XohïnX«n D¸-f-bnse cïv bphm-¡Ä
acn¨p. cïp-t]À¡v ]cn-t¡äp. Ah-cnð Hcm-fpsS \ne Kpcp-X-camWv. ]peÀs¨ \mep-a-Wn¡v FS-¡mSv Iogv¯Ån Hmhp-]m-e-¯n\v kao-]-amWv A]-ISw.
D¸f Ipónð Ppam-akvPnZn\v kao-]s¯ Aºm-knsâbpw
Akva-bp-sSbpw aI³ A_vZpð kndmPv (17), _´n-tbmSv ASp-¡-bnse kpsse-am³ þP-aoe Z¼-Xn-I-fpsS aI³ apkvX^ (16) Fón-h-cmWv acn-¨Xv. D¸f ]¨n-ew-]md l\o^ a³kn-ense akmlo³ Fó a^o³ (18), D¸f d^oJv a³kn-ense jd-^p-±o³ (17) Fón-hÀ¡mWv ]cn-t¡-äXv. jd-^p-±osâ ]cn¡v Kpcp-X-c-amWv. d^o-Jn\v Imen-\mWv
]cn¡v. cïp-t]-scbpw awK-em-]cpw Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨n-«p-ïv.]peÀs¨ \mep-a-Wn¡v IpÀf FIvk-{]kv IS-óp-t]m-Ip-t¼m-gmWv A]-ISw kw`-hn-¨-Xv. Xohïn IS-óp-t]mb tijw \ne-hnfn tI«v ASp-¯-ho-«p-ImÀ HmSn-sb-¯n-b-t¸m-gmWv tNmc-bnð Ipfn-¨p-In-S-¡pó bphm-¡sf IïXv. DS³ sdbnðth tÌj-\nð hnh-c-a-dn-bn-¨p. 4.45 \mWv FS-¡mSv s]meokv tÌj-\nð hnh-c-a-dn-bp-óXv. s]meokv F¯n ]cn-t¡-ä-hsc I®qÀ F.sI.Pn. Bkv]-{Xn-bn-se¯n-¡pIbmbn-cp-óp. AhnsS \nóv awK-em-]p-c-t¯¡v amän. HcmÄ A]-IS Øe-¯pw asäm-cmÄ awK-em-]p-c-t¯-¡pÅ hgn-bn-ep-amWv acn-¨-Xv.
kw`h Øe¯p \nóv Hcp _mKv IïpIn-«n-bn-«p-ïv. AXnð
bphm-¡-fpsS hkv{X-§-fmWv DÅXv.
kw`-h-¯nð Zpcq-l-X-bp-Å-Xmbn kwi-bn-¡p-óp. bphm-¡Ä FS-¡mSv F§-s\-sb-¯n-sbó Imcyw s]meokv At\z-jn-¨p-h-cn-I-bmWv. kndm-Pp-±osâ ktlm-Z-c-§Ä: jco-^v, Xkvco^.


News Submitted: Thursday December 09 2010 01:06 PM

News Updated on: Thursday December 09 2010 01:13 PM
Comments
innal lilahi vainna ilaihirajioon .
- ashraf madeena, ksa, ,chettumkuzhi


Innalillahe wa inna ilaihe rajehoon
- ibrahim uppala ,k s a


MAY ALLH KEEP HIS SOUL REST IN PEACE... CONDEMENTS TO ALL THE VICTIMS FAMILY
- Naaz ,KSA


Innalillahe wa inna ilaihe rajehoon
- ibrahim uppala ,k s a


Innalillahi wa innailhi rajiuoon sarwashakthanaya allahu awrude papanghala poruthu kodukkatte Aameen yanne duha cheuga KAKA MOHIDEEEN ABU DHABI
- MOHIDEEN UPPALA ,ABU DHABI


how this boys reached that place, why n for what? this incident should be investigated .all the people should get together and force the investigation agency to investigate properly. we pray almighty god give patients to their family. (inna lillahi wa inna ilahi raajioon) murder and killing is become a comon in our state.ppl become worst then animal
- mohideen ,oman
  സി.പി.എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് അക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

  തീവെപ്പ് കേസിലെ പ്രതികള്‍ കുടുങ്ങിയത് പൊലീസിന്‍റെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറയില്‍

  കുടിവെള്ളം, മാലിന്യനിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം, കായിക മുന്നേറ്റം എന്നിവയിലൂന്നി കാസര്‍കോട് നഗരസഭാ ബജറ്റ്

  ടി.എ ഷാഫി എഴുത്തിന് തിളക്കം ചാര്‍ത്തിയ പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍-ഖാസി

  കാസര്‍കോടിന് ദൃശ്യവിസ്മയമൊരുക്കി ഓട്ടോക്രോസിന് തുടക്കമായി

  സ്വര്‍ണക്കടത്തിനെ ചൊല്ലിയുള്ള ഇരട്ടക്കൊല; ചെര്‍ക്കള സ്വദേശിക്ക് ജാമ്യം

  ചെര്‍ക്കളയിലെ ദിനേശ് ബീഡി കന്പനി തീ വെപ്പ് കേസ് തെളിയുന്നു

  വേനല്‍ ചൂടില്‍ നിന്നും കുരുവികള്‍ക്ക് രക്ഷയായി വനംവകുപ്പിന്‍റെ കൂട്

  യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് പച്ചിലന്പാറ സ്വദേശിക്കെതിരെ കേസ്

  കോഴിക്കടയില്‍ നിന്നുള്ള മാലിന്യം തള്ളാന്‍ ശ്രമം; യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

  മൊഗ്രാല്‍പുത്തൂരില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട വാന്‍ റോഡരികിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി മരിച്ചു

  ചെര്‍ളടുക്കയിലെ ചകിരി ഫാക്ടറിയില്‍ തീപിടിത്തം

  പെര്‍ളയില്‍ ബൈക്കും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ചതിനെച്ചൊല്ലി സംഘര്‍ഷം

  കളി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെ എസ്.ഡി.പി.ഐ പ്രവര്‍ത്തകന് കുത്തേറ്റു

  മൊഗ്രഡുക്ക ജലനിധി വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036