To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 25 October 2014
News updated: Saturday October 25 2014 04:02 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Wednesday December 08 2010 07:11 PM

\ote-iz-c¯v apÉnw-eoKv t\Xm-hns\ ho«nð Ibdn A{I-an¨p
   Imª-§m-Sv: \ote-iz-c¯v apÉnw-eoKv t\Xm-hns\ ho«nð \nópw hen-¨n-d¡n A{I-an-¨p. apÉnw-eoKv kwØm\ kanXn AwKhpw Xr¡-cn-¸qÀ \ntbm-PI aÞew {Sjddpw \K-c-k-`m-Iu¬kn-e-dp-amb C{_mlnw ]d-¼-¯n-s\(52)-bmWv A{I-an-¨Xv. Cóse cm{Xn 10 aWn-tbmsSbmWv kw`-hw. C{_m-ln-ans\ a³kqÀ Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. amÀ¡-änse s]t{SmÄ ]¼n\v ]nd-Inse IzmÀt«-gvknð Ib-dn-bmWv A{Iaw.
Npa«psXmgn-emfn bqWn-b³ (Fkv.Sn.bp) Pnñm {]kn-U-ïp-Iq-Sn-bmb C{_m-lnw ssX¡S¸pds¯ tbmKw Ignªv ho«nð F¯nb DS-s\-bm-bn-cpóp A{I-aw. cïp-t]À ]pd-¯p-\nópw C{_m-ln-ans\ hnfn-¨n-cp-óp. hnfn-tI«v hmXnð Xpd-ó-bp-Ss\ C{_m-ln-ansâ Igp¯v ]nSn¨v ]pd¯v hen-¨n«v aÀ±n-¡p-I-bm-bn-cp-óp. tIm«-¸p-d¯v sImSn \in-¸n-¨Xv Adn-ªn-cp-óntñsbóv ]d-ªmWv aÀ±n¨Xv. ho«p-Im-cpsS \ne-hnfntI«v ]cn-k-c-¯p-Å-hÀ F¯p-t¼m-tg¡pw A{Ian kwLw c£-s¸-«n-cp-óp. kn.]n.-Fw. {]hÀ¯-I-cmWv A{Iaw Im«n-b-sXóv eoKv t\XrXzw Btcm-]n-¨p.


News Submitted: Wednesday December 08 2010 06:40 PM

News Updated on: Wednesday December 08 2010 07:11 PM
  നടപ്പാതയിലെ സ്ലാബിന്‍റെ വിടവില്‍ കുടുങ്ങിയ അധ്യാപകനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

  ജനറല്‍ ആസ്പത്രിയില്‍ കട്ടിലും കിടക്കയുമില്ല;ഗര്‍ഭിണികള്‍ തറയില്‍

  വാടകയെ ചൊല്ലി തര്‍ക്കം; മാരിപ്പടുപ്പിലേക്ക് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ ബഹിഷ്കരണം

  മനോരോഗി ഓടിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ജീപ്പ് രണ്ട് ഓട്ടോകളിലും കടയിലും ഇടിച്ചു

  അസുഖത്തെ തുടര്‍ന്ന് അധ്യാപകന്‍ മരിച്ചു

  കളനാട്ട് വാഹനങ്ങളിലെത്തിയ സംഘം യുവാക്കളെ അക്രമിച്ചു; നാലുപേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  ടാങ്കര്‍ ലോറി റോഡരികില്‍ നിര്‍ത്തി ഡ്രൈവര്‍ 'കറങ്ങാന്‍' പോയി; ഗ്യാസ് ചോര്‍ന്നെന്ന് ഭയന്ന് നാട് ഭീതിയിലായി

  കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഉമാവതി റൈ വൊര്‍ക്കാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്

  ഇടിമിന്നല്‍: പുത്രക്കളയില്‍ വീടുകളിലെ വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങള്‍ കത്തിനശിച്ചു

  അബ്ദുല്ല യാത്രയായി; അനാഥരായത് 6 പെണ്‍മക്കളും ഭാര്യയും വൃദ്ധമാതാവും

  എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍: തല വളരുന്ന രോഗവുമായി പിറന്ന കുഞ്ഞ് മരിച്ചു

  നിര്‍ത്തിയിട്ട ലോറിക്ക് പിറകില്‍ കാറിടിച്ച് ബസ് ഡ്രൈവര്‍ മരിച്ചു

  പടക്കം പൊട്ടിച്ചതിനെ ചൊല്ലി മുന്നാട്ട് സംഘര്‍ഷം

  ഹജ്ജിന് പോയ കീഴൂര്‍ സ്വദേശി മദീനയില്‍ അന്തരിച്ചു

  മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് പൂജാരി മരിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036