To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 24 April 2014
News updated: Wednesday April 23 2014 02:33 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Wednesday December 08 2010 07:11 PM

\ote-iz-c¯v apÉnw-eoKv t\Xm-hns\ ho«nð Ibdn A{I-an¨p
   Imª-§m-Sv: \ote-iz-c¯v apÉnw-eoKv t\Xm-hns\ ho«nð \nópw hen-¨n-d¡n A{I-an-¨p. apÉnw-eoKv kwØm\ kanXn AwKhpw Xr¡-cn-¸qÀ \ntbm-PI aÞew {Sjddpw \K-c-k-`m-Iu¬kn-e-dp-amb C{_mlnw ]d-¼-¯n-s\(52)-bmWv A{I-an-¨Xv. Cóse cm{Xn 10 aWn-tbmsSbmWv kw`-hw. C{_m-ln-ans\ a³kqÀ Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. amÀ¡-änse s]t{SmÄ ]¼n\v ]nd-Inse IzmÀt«-gvknð Ib-dn-bmWv A{Iaw.
Npa«psXmgn-emfn bqWn-b³ (Fkv.Sn.bp) Pnñm {]kn-U-ïp-Iq-Sn-bmb C{_m-lnw ssX¡S¸pds¯ tbmKw Ignªv ho«nð F¯nb DS-s\-bm-bn-cpóp A{I-aw. cïp-t]À ]pd-¯p-\nópw C{_m-ln-ans\ hnfn-¨n-cp-óp. hnfn-tI«v hmXnð Xpd-ó-bp-Ss\ C{_m-ln-ansâ Igp¯v ]nSn¨v ]pd¯v hen-¨n«v aÀ±n-¡p-I-bm-bn-cp-óp. tIm«-¸p-d¯v sImSn \in-¸n-¨Xv Adn-ªn-cp-óntñsbóv ]d-ªmWv aÀ±n¨Xv. ho«p-Im-cpsS \ne-hnfntI«v ]cn-k-c-¯p-Å-hÀ F¯p-t¼m-tg¡pw A{Ian kwLw c£-s¸-«n-cp-óp. kn.]n.-Fw. {]hÀ¯-I-cmWv A{Iaw Im«n-b-sXóv eoKv t\XrXzw Btcm-]n-¨p.


News Submitted: Wednesday December 08 2010 06:40 PM

News Updated on: Wednesday December 08 2010 07:11 PM
  ബൈക്കില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു

  പ്ലസ്വണ്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ മരണം; ലോറി ഡ്രൈവര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  കാസര്‍കോട്ട് എഫ്.ഐ.ആറുകള്‍ ഇനി ഓണ്‍ലൈനില്‍

  ബേരിപദവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ മോഷണം: പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

  എല്‍.ഡി.എഫ് പതിനാലില്‍ കൂടുതല്‍ സീറ്റ് നേടും- കോടിയേരി

  അന്തര്‍ സംസ്ഥാന കവര്‍ച്ചാ സംഘം പിടിയില്‍

  ഉപ്പള കണ്ണാടിപ്പാറയില്‍ ബി.ജെ.പി-ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ സംഘട്ടനം; 4 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ട വീട്ടുവേലക്കാരിയുടെ മൃതദേഹം പരിയാരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി

  പ്രസവത്തെത്തുടര്‍ന്ന് യുവതി മരിച്ചു

  ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ മാറ്റല്‍; നാളെ മുതല്‍ ലോഡ്ഷെഡിങ്ങ്

  വാട്ട്സ്ആപ്പില്‍ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങള്‍ കൊഴുക്കുന്നു; സൈബര്‍സെല്‍ അന്വേഷണം തുടങ്ങി

  ഗള്‍ഫുകാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി സംശയം; അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കി

  എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിത ബാധിതന്‍ കാറിടിച്ച് മരിച്ചു

  വൃദ്ധ ട്രെയിന്‍ തട്ടി മരിച്ച നിലയില്‍

  നേത്രരോഗ വിദഗ്ധന്‍ ഡോ. പി.വി കേളു അന്തരിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741