To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 27 February 2015
News updated: Friday February 27 2015 03:05 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Wednesday December 08 2010 07:11 PM

\ote-iz-c¯v apÉnw-eoKv t\Xm-hns\ ho«nð Ibdn A{I-an¨p
   Imª-§m-Sv: \ote-iz-c¯v apÉnw-eoKv t\Xm-hns\ ho«nð \nópw hen-¨n-d¡n A{I-an-¨p. apÉnw-eoKv kwØm\ kanXn AwKhpw Xr¡-cn-¸qÀ \ntbm-PI aÞew {Sjddpw \K-c-k-`m-Iu¬kn-e-dp-amb C{_mlnw ]d-¼-¯n-s\(52)-bmWv A{I-an-¨Xv. Cóse cm{Xn 10 aWn-tbmsSbmWv kw`-hw. C{_m-ln-ans\ a³kqÀ Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. amÀ¡-änse s]t{SmÄ ]¼n\v ]nd-Inse IzmÀt«-gvknð Ib-dn-bmWv A{Iaw.
Npa«psXmgn-emfn bqWn-b³ (Fkv.Sn.bp) Pnñm {]kn-U-ïp-Iq-Sn-bmb C{_m-lnw ssX¡S¸pds¯ tbmKw Ignªv ho«nð F¯nb DS-s\-bm-bn-cpóp A{I-aw. cïp-t]À ]pd-¯p-\nópw C{_m-ln-ans\ hnfn-¨n-cp-óp. hnfn-tI«v hmXnð Xpd-ó-bp-Ss\ C{_m-ln-ansâ Igp¯v ]nSn¨v ]pd¯v hen-¨n«v aÀ±n-¡p-I-bm-bn-cp-óp. tIm«-¸p-d¯v sImSn \in-¸n-¨Xv Adn-ªn-cp-óntñsbóv ]d-ªmWv aÀ±n¨Xv. ho«p-Im-cpsS \ne-hnfntI«v ]cn-k-c-¯p-Å-hÀ F¯p-t¼m-tg¡pw A{Ian kwLw c£-s¸-«n-cp-óp. kn.]n.-Fw. {]hÀ¯-I-cmWv A{Iaw Im«n-b-sXóv eoKv t\XrXzw Btcm-]n-¨p.


News Submitted: Wednesday December 08 2010 06:40 PM

News Updated on: Wednesday December 08 2010 07:11 PM
  സ്വര്‍ണ്ണം കടത്തിയത് ബംഗളൂരു വിമാനത്താവളം വഴി; കേസ് കസ്റ്റംസ് അന്വേഷിക്കും

  രോഗത്തോടും ദുരിതത്തോടും പൊരുതിയ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി

  ചേച്ചിക്ക്‌ പിന്നാലെ സഹോദരി മരിച്ചു

  കാറുകള്‍ക്കും വിറക് പുരയ്ക്കും തീവെച്ച കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

  കുടിവെള്ള പൈപ്പുകളുടെ ടാപ്പുകള്‍ മോഷ്ടിച്ചു

  കാസര്‍കോട് നഗരസഭയുടെ പ്രഥമ കെ.എം അഹ്മദ് പുരസ്കാരം എന്‍.പി രാജേന്ദ്രന്

  കൂത്തുപറന്പില്‍ സി.പി.എം പ്രവര്‍ത്തകന്‍ വെട്ടേറ്റു മരിച്ചു

  ബൈക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് വീട്ടുകാര്‍ ശകാരിച്ചു; ഏഴാംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി തൂങ്ങിമരിച്ചു

  സ്വിഫ്റ്റ് കാറും സുമോ ജീപ്പും കൂട്ടിയിടിച്ച് കാര്‍ യാത്രക്കാരന് പരിക്ക്

  പൊലീസ് ചമഞ്ഞെത്തി കവര്‍ന്ന കാര്‍ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില്‍; മോഷ്ടാവിനെ തിരയുന്നു

  കുന്പള സാക്കിര്‍ കൊലക്കേസിലെ നാലുപ്രതികള്‍ അറസ്റ്റില്‍; രക്ഷപ്പെടാന്‍ ഉപയോഗിച്ച കാര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍

  വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് കവര്‍ച്ച: രണ്ട് പേര്‍ റിമാണ്ടില്‍

  മഞ്ചേശ്വരം ഭാഗത്ത് തീക്കളി തുടരുന്നു; സ്വിഫ്റ്റ് കാര്‍ തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു

  ദേലംപാടിയില്‍ കാട്ടുപോത്ത് ശല്യം; റബ്ബര്‍ തോട്ടങ്ങള്‍ നശിപ്പിച്ചു

  സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികളെ ശല്യം ചെയ്ത സംഘത്തിലെ മൂന്നുപേര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036