To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 26 January 2015
News updated: Monday January 26 2015 02:32 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


]nd-tIm«v FSp-¡p-t¼mÄ _kv Ibdn ¢o\À acn¨p
   koXmw-tKmfn: kzImcy _kv ]nd-tIms«Sp-¡p-t¼mÄ SbÀ Ibdn AtX-_-knse ¢o\À Zmcp-W-ambn acn-¨p.
]p¯nsK s]mó-¦-fs¯ cma -ap-¡m-cn-bp-sSbpw iyma-f-bp-sSbpw aI\pw Ip¼f apKp dq«n-tem-Spó k¡oÀ _knsâ ¢o\-dp-amb ]n. kXo-jm(25)Wv acn-¨-Xv.
Cóv cmhnse Ggv aWn-tbm-sS- sImñ-¦-ï-¯mWv A]-ISw.
_kv]p-d-s¸-Sm³ thïn ss{UhÀ _knð Ib-dp-I-bm-bn-cp-óp. kXo-j³ _knsâ ]nd-Inse Sb-dn\v Iognð sh¨ ac-¡jvWw FSp¯v amäp-ó-Xn-\nsS s]s«óv ]nd-tIm«v hóv tZl¯v Ib-dp-I-bm-bn-cp-óp. DSs\ Bkv]-{Xn-bnð sImïp-t]m-sb-¦nepw At¸m-tg¡pw acn-¨n-cp-óp.
ktlm-Z-c-§Ä: {]Im-iv, ame-Xn. arX-tZlw P\-dð Bkv]-{Xn-bnð t]mÌvtamÀ«n\v tijw _Ôp-¡Ä¡v hn«v sIm-Sp-¯p.


News Submitted: Tuesday December 07 2010 01:19 PM
  കാര്‍ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയും മരിച്ചു

  കുവൈത്തില്‍ വാഹനാപകടം: ബാഡൂര്‍ സ്വദേശി ഉള്‍പ്പെടെ രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു; മൂന്നുപേര്‍ക്ക് ഗുരുതരം

  തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡിനും ഇനി ന്യൂജന്‍ മുഖം

  സ്ത്രീകളെ സമൂഹത്തിന്‍റെ മുന്‍നിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം-മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്

   മൂന്ന് വയസുള്ള മകളെ കൊന്ന് അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

  ഉമ്മ ഓടിച്ച കാര്‍ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് കുട്ടി മരിച്ചു

  ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തില്‍ വീണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചു

  പരവനടുക്കത്ത് ക്ലബ്ബിന് തീവെക്കാന്‍ ശ്രമം

  കഞ്ചിക്കട്ടയിലെ കവര്‍ച്ച: പ്രതി വലയില്‍

  കുന്പളയില്‍ വീടിന്‍റെ ഓടിളക്കി എട്ട് പവന്‍ ആഭരണവും അരലക്ഷം രൂപയും കവര്‍ന്നു

  ജ്യോതിയുടെ മെഡല്‍ നേട്ടത്തിന് തിളക്കമേറെയാണ്

  നിരവധി അക്രമക്കേസുകളിലെ പ്രതി പിടിയില്‍

  കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കുട്ടിയുടെ സ്വര്‍ണമാല ബൈക്കിലെത്തിയ ഹെല്‍മറ്റ് ധാരി തട്ടിപ്പറിച്ചു

  ഉദുമയിലും പാലക്കുന്നിലും അക്രമം: പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസും ബസും തകര്‍ത്തു

  റാഞ്ചിയിലും കാസര്‍കോടിന്‍റെ ജ്യോതി തിളങ്ങി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036