To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 01 April 2015
News updated: Wednesday April 01 2015 04:50 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Monday December 06 2010 05:57 PM

jmÀP C´y³ Atkm-kn-tb-j³: sI.Fw.-kn.-kn. apó-Wn¡v hn-Pbw
   cïmw Xh-W P\-dð sk{I-«-dn-bmb Xnc-sªSp¡s¸-« \nkmÀ Xf-¦c
jmÀP: jmÀP C´y³ Atkm-kn-tb-j³ Xnc-sª-Sp-¸nð sI.Fw.-kn.-kn. apó-Wn¡v hnPbw. sI.Fw.-kn.-kn. apóWnbpsS ]m\-ense apgp-h³ Øm\mÀ°n-I-fpw Xnc-sª-Sp-¡-s¸«p. F«v `mc-hm-ln-Isfbpw A{X-Xsó amt\-Pn§v I½nän AwK-§-sfbpw Xnc-sª-Sp-¡p-ó-Xn\v 1431 AwK-§-fmWv thm«v tcJs¸Sp-¯n-bXv.
bp.F.C. sI.Fw.-kn.-kn. tI{µ-I-½nän sk{I-«dn \nkmÀ Xf¦cbmWv P\-dð sk{I-«dn. sI. _me-IrjvW³ {]kn--Uïpw ]n.]n.Zneo]v {Sj-d-dpamWv. P\-dð sk{I-«dn Øm\-t¯¡v aÕ-cn¨ \nkmÀ H.sF.-kn.-kn. t\Xmhv AUz: ssh.F. dlo-an-s\bmWv Ah-km\ duïv hsc \oïp\nó t]mcm«¯nð tXmð¸n-¨Xv. \ne-hnð P\-dð sk{I-«-dn-bmb \nkmÀ cïmw Xh-W-bmWv Xnc-sªSp¡s¸-SpóXv.
aäv `mc-hm-ln-IÄ: Fw.F¨v. _Z-dp-±o³ (ssh.{]-kn.), amXyq-tPm¬ (tPm:P\-dð sk{I.) Fw.F.e¯o^v (tPm:{Sj.), jn_pcmPv (HmUn-äÀ), F. am[-h³ \mbÀ ]mSn, _nPp tkma³, kn.]n. JmenZv, sI.Fkv. N{µ_m_p, N{µ³]nÅ HtXc, emðkvt\l-P³, hn.]n. tXmakv tPmÀPv (amt\-Pn§v I½nän AwK-§Ä).
sI.Fw.-kn.kn. t\XrXzw \ðInb apó-Wnbpw H.sF.-kn.-kn. apó-Wnbpw X½n-em-bn-cpóp {][m\ aÕcw. sI.Fw.-kn.-knsb IqSmsX CµncmKmÔn ho£Ww t^mdw jmÀP, APvam³ bqWn-äp-IÄ, sF.H.kn amkv, C´y³ Ft¡mkv, F³.BÀ.-sF. t^mdw, sF.Fw.-kn.-kn. Fóo kwL-S\IÄ tNÀó-XmWv sI.Fw.-kn.kn apóWn.


News Submitted: Monday December 06 2010 05:41 PM

News Updated on: Monday December 06 2010 05:57 PM
Comments
all the best
- sayed shihab thangal al haadi melparamb ,melparamb


nisar thangalude dheeramaya netrutha padavam eniuminium mumbott povan sarvashakthan anugrahikate.thangal tholpichath sadarankaraneyalla,UAE el kalangalai rastriya kudirakachavadam nadathiya Y.A.Rahimine polulla kubudhikalk thirichadiyavate.thangaleum kmcc nethakaleum pravarthakareum yellayipazum sarvashakthan anugrahikate.
- rosy chemnad ,chemnad kasaragod
  തൗസിഫിന്‍റെ മരണം; പത്വാടി തേങ്ങുന്നു

  മോഡി സര്‍ക്കാര്‍ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആര്‍.എസ്.എസ്. അജണ്ട- പ്രൊഫ. മുഹമ്മദ് സുലൈമാന്‍

  ബൈക്കില്‍ നിന്ന് തെറിച്ചുവീണ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

  സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലം കയ്യേറി സംഘര്‍ഷത്തിന് ശ്രമം; പരാതി നല്‍കി

  നാല് ബൈക്ക് മോഷണം കൂടി തെളിഞ്ഞു; മൂന്ന് പ്രതികളെ റിമാണ്ട് ചെയ്തു

  കുഞ്ചത്തൂരില്‍ കാറും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് മത്സ്യതൊഴിലാളി മരിച്ചു; ഒരാള്‍ക്ക് ഗുരുതരം

  മോഷ്ടിച്ച 12 ബൈക്കുകളുമായി ആറംഗ സംഘം അറസ്റ്റില്‍

  പൊലീസുകാരന്‍ താമസസ്ഥലത്ത് തളര്‍ന്നുവീണ് മരിച്ചു

  വീണ മൊബൈല്‍ ഫോണെടുക്കാന്‍ ചാടിയിറങ്ങിയ യുവാവ് ട്രെയിനിനടിയില്‍ പെട്ട് മരിച്ചു

  വൈകുന്തോറും നെഞ്ചിടിപ്പേറുന്നു; യമനില്‍ നിന്ന് ഷാഹുല്‍ ഹമീദ്

  റിവാര്‍ഡുകള്‍ കാത്തിരിക്കെ പൊലീസുകാര്‍ക്ക് കിട്ടിയത് സസ്പെന്‍ഷന്‍

  പെരിയാട്ടടുക്കത്ത് തീക്കളി; സി.പി.എം നേതാവിന്‍റെ ബൈക്കും ബി.ജെ.പി നേതാവിന്‍റെ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പും കത്തിച്ചു

  മുള്ളേരിയ-കുന്പള റോഡ് പണി തീരും മുന്പേ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു

  പ്രകൃതിയെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് റാണിപുരം യാത്ര

  പണമടച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഷൂ;ലഭിച്ചത് ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036