To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Sunday, 01 March 2015
News updated: Sunday March 01 2015 06:29 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


\mep-tImSn X«n¸v; Xf-¦c kztZ-in¡v Iq«p\nóXv Bdp-t]À
   


ImkÀtImSv: cmjv{Sob t\Xmhv h³Xp-I hm§n HXp-¡m³ {ian¨ tImSn-I-fpsS X«n¸v kw`-h-¯nð Xf-¦-c-bnse bphm-hn-s\m¸w ImkÀtImSv kztZ-in-IÄ AS-§pó Bdp-t]À IqSn DÄs¸-«-Xmbn hnhcw ]pdªp hóp.
tZml-bnð \nóv \mep-tImSn cq]-bn-e-[nIw X«n-sb-Sp¯v ap§nb Xf-¦c kztZ-insb tXSn Kpïm-kwLw ImkÀtIm-s«-¯n-b-tXm-sS-bmWv kw`hw ]ecpadn-bp-ó-Xv. tZml-bnð Hcp Øm]\w XpS§n sam¯-hym-]m-cn-Isf I_-fn-¸n¨v Iï-bv\À IW-¡n\v km[-\-§Ä IS-¯n-bmWv tImSn-IÄ X«n-bXv. hymP sN¡v \ðIn GXmïv 40 tImSn-tbmfw cq]-bpsS km[-\-§Ä ]pdw cmPy-t¯¡v IS¯n In«nb hne¡v hnð¡p-I-bm-bn-cp-óp.
tamjvSn¨ km[-\-§Ä Npfp-hn-e¡v hm§pó kwL-§Ä {]hÀ¯n-¡p-ópïv. GXmïv ]Ip-Xn-bnð Ipdª hne-¡m-Ws{X Cu kwLw km[-\-§Ä \ðIn-bXv. klm-bn-I-fpsS I½o-j\pw hoXw sh¸pw Ign-ª-t¸mÄ Xf-¦c kztZ-in¡v 4 tImSn-tbmfw cq] In«n-b-Xm-bmWv kwkmcw.


News Submitted: Sunday December 05 2010 04:31 PM
Comments
Gulf nhadukalil kasaragod karude vila kalayunnadh ivareppolulla kallanmmara thattipp nadatthiya aaleyum koott ninnavareyum purath kond varanam
- kareem uduva ,Bahrain
  ജില്ലാ പൊലീസ് ചീഫ് വേഷപ്രച്ഛന്നനായി കാറില്‍ കറങ്ങി; പൊലീസിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിച്ചു

  ഉപ്പള, മഞ്ചേശ്വരം ഭാഗത്തും കാഞ്ഞങ്ങാട്ടും മഴ

  കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസില്‍ നിന്ന് 1320 പാക്കറ്റ് പുകയില ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ പിടിച്ചു

  രണ്ട് യൂത്ത്കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് മര്‍ദ്ദനമേറ്റു

  മുന്നാട്ടെയും എരിഞ്ചേരിയിലെയും കുന്നിന്‍ ചെരിവില്‍ തീപിടിത്തം

  നന്തൂരില്‍ വാഹനാപകടം; ആനക്കല്‍, മൌവ്വാര്‍ സ്വദേശികള്‍ മരിച്ചു

  കാസര്‍കോട്ടും തീഗോളം താഴോട്ട് പതിച്ചു; കേരളം പരിഭ്രാന്തിയില്‍

  സ്കൂളിലെ ഉച്ചക്കഞ്ഞിയില്‍ പുഴു; കഞ്ഞികുടിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അസ്വസ്ഥത

  അബുദാബി മിന പച്ചക്കറി മാര്‍ക്കറ്റില്‍ തീപിടുത്തം; കനത്ത നാശനഷ്ടം

  നാട്ടുകാരുടെ കവയത്രിക്ക് സിനിമാ നിരൂപണത്തില്‍ ഒന്നാംസ്ഥാനം

  സ്വര്‍ണ്ണം കടത്തിയത് ബംഗളൂരു വിമാനത്താവളം വഴി; കേസ് കസ്റ്റംസ് അന്വേഷിക്കും

  രോഗത്തോടും ദുരിതത്തോടും പൊരുതിയ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി

  ചേച്ചിക്ക്‌ പിന്നാലെ സഹോദരി മരിച്ചു

  കാറുകള്‍ക്കും വിറക് പുരയ്ക്കും തീവെച്ച കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

  കുടിവെള്ള പൈപ്പുകളുടെ ടാപ്പുകള്‍ മോഷ്ടിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036