To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 25 April 2014
News updated: Thursday April 24 2014 03:20 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


\mep-tImSn X«n¸v; Xf-¦c kztZ-in¡v Iq«p\nóXv Bdp-t]À
   


ImkÀtImSv: cmjv{Sob t\Xmhv h³Xp-I hm§n HXp-¡m³ {ian¨ tImSn-I-fpsS X«n¸v kw`-h-¯nð Xf-¦-c-bnse bphm-hn-s\m¸w ImkÀtImSv kztZ-in-IÄ AS-§pó Bdp-t]À IqSn DÄs¸-«-Xmbn hnhcw ]pdªp hóp.
tZml-bnð \nóv \mep-tImSn cq]-bn-e-[nIw X«n-sb-Sp¯v ap§nb Xf-¦c kztZ-insb tXSn Kpïm-kwLw ImkÀtIm-s«-¯n-b-tXm-sS-bmWv kw`hw ]ecpadn-bp-ó-Xv. tZml-bnð Hcp Øm]\w XpS§n sam¯-hym-]m-cn-Isf I_-fn-¸n¨v Iï-bv\À IW-¡n\v km[-\-§Ä IS-¯n-bmWv tImSn-IÄ X«n-bXv. hymP sN¡v \ðIn GXmïv 40 tImSn-tbmfw cq]-bpsS km[-\-§Ä ]pdw cmPy-t¯¡v IS¯n In«nb hne¡v hnð¡p-I-bm-bn-cp-óp.
tamjvSn¨ km[-\-§Ä Npfp-hn-e¡v hm§pó kwL-§Ä {]hÀ¯n-¡p-ópïv. GXmïv ]Ip-Xn-bnð Ipdª hne-¡m-Ws{X Cu kwLw km[-\-§Ä \ðIn-bXv. klm-bn-I-fpsS I½o-j\pw hoXw sh¸pw Ign-ª-t¸mÄ Xf-¦c kztZ-in¡v 4 tImSn-tbmfw cq] In«n-b-Xm-bmWv kwkmcw.


News Submitted: Sunday December 05 2010 04:31 PM
Comments
Gulf nhadukalil kasaragod karude vila kalayunnadh ivareppolulla kallanmmara thattipp nadatthiya aaleyum koott ninnavareyum purath kond varanam
- kareem uduva ,Bahrain
  ജനറല്‍ ആസ്പത്രിയില്‍ ജനറേറ്റര്‍ പണിമുടക്കി; അടിയന്തിര ശസ്ത്രക്രിയ മുടങ്ങി മണിക്കൂര്‍ ഇടവിട്ട് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിങ്ങ്; ഇരുട്ടിലും കൊടുംചൂടിലും നഗരം വിയര്‍ത്തുകുളിക്കുന്നു

  ബംഗളൂരുവില്‍ കാര്‍ മറിഞ്ഞ് മേല്‍പറന്പ് സ്വദേശി മരിച്ചു

  ഫര്‍ണിച്ചര്‍ കടക്ക് തീ പിടിച്ചു; ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം

  കോട്ടയം സ്വദേശി വലയില്‍; മഞ്ചേശ്വരത്തെ മോഷണക്കേസുകള്‍ തെളിയുന്നു

  കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിലെ അഴിമതി: ചെമ്മനാട് പഞ്ചായത്തിലെ എഞ്ചിനീയറെ പിരിച്ചുവിട്ടു

  ബൈക്കില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു

  പ്ലസ്വണ്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ മരണം; ലോറി ഡ്രൈവര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  കാസര്‍കോട്ട് എഫ്.ഐ.ആറുകള്‍ ഇനി ഓണ്‍ലൈനില്‍

  ബേരിപദവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ മോഷണം: പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

  എല്‍.ഡി.എഫ് പതിനാലില്‍ കൂടുതല്‍ സീറ്റ് നേടും- കോടിയേരി

  അന്തര്‍ സംസ്ഥാന കവര്‍ച്ചാ സംഘം പിടിയില്‍

  ഉപ്പള കണ്ണാടിപ്പാറയില്‍ ബി.ജെ.പി-ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ സംഘട്ടനം; 4 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ട വീട്ടുവേലക്കാരിയുടെ മൃതദേഹം പരിയാരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി

  പ്രസവത്തെത്തുടര്‍ന്ന് യുവതി മരിച്ചു

  ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ മാറ്റല്‍; നാളെ മുതല്‍ ലോഡ്ഷെഡിങ്ങ്
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741