To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 29 January 2015
News updated: Thursday January 29 2015 03:24 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


\mep-tImSn X«n¸v; Xf-¦c kztZ-in¡v Iq«p\nóXv Bdp-t]À
   


ImkÀtImSv: cmjv{Sob t\Xmhv h³Xp-I hm§n HXp-¡m³ {ian¨ tImSn-I-fpsS X«n¸v kw`-h-¯nð Xf-¦-c-bnse bphm-hn-s\m¸w ImkÀtImSv kztZ-in-IÄ AS-§pó Bdp-t]À IqSn DÄs¸-«-Xmbn hnhcw ]pdªp hóp.
tZml-bnð \nóv \mep-tImSn cq]-bn-e-[nIw X«n-sb-Sp¯v ap§nb Xf-¦c kztZ-insb tXSn Kpïm-kwLw ImkÀtIm-s«-¯n-b-tXm-sS-bmWv kw`hw ]ecpadn-bp-ó-Xv. tZml-bnð Hcp Øm]\w XpS§n sam¯-hym-]m-cn-Isf I_-fn-¸n¨v Iï-bv\À IW-¡n\v km[-\-§Ä IS-¯n-bmWv tImSn-IÄ X«n-bXv. hymP sN¡v \ðIn GXmïv 40 tImSn-tbmfw cq]-bpsS km[-\-§Ä ]pdw cmPy-t¯¡v IS¯n In«nb hne¡v hnð¡p-I-bm-bn-cp-óp.
tamjvSn¨ km[-\-§Ä Npfp-hn-e¡v hm§pó kwL-§Ä {]hÀ¯n-¡p-ópïv. GXmïv ]Ip-Xn-bnð Ipdª hne-¡m-Ws{X Cu kwLw km[-\-§Ä \ðIn-bXv. klm-bn-I-fpsS I½o-j\pw hoXw sh¸pw Ign-ª-t¸mÄ Xf-¦c kztZ-in¡v 4 tImSn-tbmfw cq] In«n-b-Xm-bmWv kwkmcw.


News Submitted: Sunday December 05 2010 04:31 PM
Comments
Gulf nhadukalil kasaragod karude vila kalayunnadh ivareppolulla kallanmmara thattipp nadatthiya aaleyum koott ninnavareyum purath kond varanam
- kareem uduva ,Bahrain
  ബദിയടുക്കയിലെ കവര്‍ച്ചക്കേസ് പ്രതി തിരുവനന്തപുരത്ത് അറസ്റ്റില്‍

  കൂള്‍ബാര്‍ ഉടമയെ കുത്തിയയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല

  വാഹനാപകടം: 3 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  കെ. സുരേന്ദ്രന് നേരെ ഭീഷണി: പൊലീസ് കേസെടുത്തു

  ബസിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു

  കഞ്ചിക്കട്ടയില്‍ വീടിന്‍റെ ഓടിളക്കി മാറ്റി സ്വര്‍ണാഭരണവും പണവും കവര്‍ന്ന കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

  ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനിടെ തീപടര്‍ന്ന് പൊള്ളലേറ്റ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

  മാള അരവിന്ദന്‍ അന്തരിച്ചു

  കൂലി ചോദിച്ചതിന് രണ്ടുപേരെ അക്രമിച്ചു

  നെല്ലിക്കട്ടയില്‍ ബൈക്കും ടെന്പോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് ബംഗാള്‍ സ്വദേശികള്‍ക്ക് പരിക്ക്

  ഹര്‍ത്താല്‍ പൂര്‍ണ്ണം; ജനം വലഞ്ഞു

  വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിര്‍ത്തിയിട്ട ബൊലേറോ ജീപ്പിന് തീയിട്ടു

  ലക്ഷ്മണരേഖ മാഞ്ഞു

  എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് മനുഷ്യജാലിക ശ്രദ്ധേയമായി

  കീഴൂര്‍-ചെന്പരിക്കയിലെ അക്രമം: 50 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036