To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 17 April 2014
News updated: Thursday April 17 2014 04:12 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


\mep-tImSn X«n¸v; Xf-¦c kztZ-in¡v Iq«p\nóXv Bdp-t]À
   


ImkÀtImSv: cmjv{Sob t\Xmhv h³Xp-I hm§n HXp-¡m³ {ian¨ tImSn-I-fpsS X«n¸v kw`-h-¯nð Xf-¦-c-bnse bphm-hn-s\m¸w ImkÀtImSv kztZ-in-IÄ AS-§pó Bdp-t]À IqSn DÄs¸-«-Xmbn hnhcw ]pdªp hóp.
tZml-bnð \nóv \mep-tImSn cq]-bn-e-[nIw X«n-sb-Sp¯v ap§nb Xf-¦c kztZ-insb tXSn Kpïm-kwLw ImkÀtIm-s«-¯n-b-tXm-sS-bmWv kw`hw ]ecpadn-bp-ó-Xv. tZml-bnð Hcp Øm]\w XpS§n sam¯-hym-]m-cn-Isf I_-fn-¸n¨v Iï-bv\À IW-¡n\v km[-\-§Ä IS-¯n-bmWv tImSn-IÄ X«n-bXv. hymP sN¡v \ðIn GXmïv 40 tImSn-tbmfw cq]-bpsS km[-\-§Ä ]pdw cmPy-t¯¡v IS¯n In«nb hne¡v hnð¡p-I-bm-bn-cp-óp.
tamjvSn¨ km[-\-§Ä Npfp-hn-e¡v hm§pó kwL-§Ä {]hÀ¯n-¡p-ópïv. GXmïv ]Ip-Xn-bnð Ipdª hne-¡m-Ws{X Cu kwLw km[-\-§Ä \ðIn-bXv. klm-bn-I-fpsS I½o-j\pw hoXw sh¸pw Ign-ª-t¸mÄ Xf-¦c kztZ-in¡v 4 tImSn-tbmfw cq] In«n-b-Xm-bmWv kwkmcw.


News Submitted: Sunday December 05 2010 04:31 PM
Comments
Gulf nhadukalil kasaragod karude vila kalayunnadh ivareppolulla kallanmmara thattipp nadatthiya aaleyum koott ninnavareyum purath kond varanam
- kareem uduva ,Bahrain
  സ്വര്‍ണബിസ്ക്കറ്റുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കുന്പള സ്വദേശിയുടെ 2.40 ലക്ഷം രൂപയുമായി മുങ്ങിയ രണ്ടുപേരെ പൊലീസ് തിരയുന്നു

  പെയിന്‍റിങ്ങിനിടയില്‍ ഏണിയില്‍ നിന്ന് വീണ് പരിക്കേറ്റ ബന്തിയോട് സ്വദേശി മരിച്ചു

  ജ്യോത്സ്യരെ നഗ്നചിത്രം കണി കാട്ടാന്‍ ശ്രമിച്ച കേസിലെ യുവാക്കളെ ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടു

  യുവതിയെ തീകൊളുത്തി കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ച ഭര്‍ത്താവ് അറസ്റ്റില്‍

  കാറിലെത്തിയ രണ്ടംഗസംഘം കുഴല്‍ക്കിണര്‍ മോട്ടോര്‍ കവര്‍ന്നു

  മക്കള്‍ക്കൊപ്പം ബീച്ചില്‍ കുളിക്കുന്നതിനിടയില്‍ ഭെല്‍ ജീവനക്കാരന്‍ കടലില്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

  നിര്‍ത്തിയിട്ട ഓട്ടോയ്ക്ക് പിന്നില്‍ ബൈക്കിടിച്ച് സ്റ്റുഡിയോ ഉടമ മരിച്ചു

  വിഷുക്കണിയൊരുക്കുന്നതിനിടയില്‍ വീട്ടമ്മ ഏണിയില്‍ നിന്നു വീണു മരിച്ചു

  സ്വര്‍ണക്കടത്ത്: മൂന്ന് കാസര്‍കോട് സ്വദേശികള്‍ പിടിയില്‍

  ഭാര്യയെ മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച് ചുട്ടുകൊല്ലാന്‍ ശ്രമം

  നിര്‍ത്തിയിട്ട ബസ് പിറകോട്ടോടി കാറിലും ഓട്ടോയിലും ഇടിച്ചു; നാലുപേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  ഉദുമ പടിഞ്ഞാറില്‍ അക്രമം; യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകന് ഗുരുതരം

  തായലങ്ങാടിയില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ മാരുതി വാനിന് തീപിടിച്ചു

  59 പവന്‍ സ്വര്‍ണവുമായി രണ്ട് കാസര്‍കോട് സ്വദേശികള്‍ പിടിയില്‍

  വീട്ടമ്മയെ അഞ്ചംഗ സംഘം ചവിട്ടി പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741