To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 16 September 2014
News updated: Monday September 15 2014 03:42 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


\mep-tImSn X«n¸v; Xf-¦c kztZ-in¡v Iq«p\nóXv Bdp-t]À
   


ImkÀtImSv: cmjv{Sob t\Xmhv h³Xp-I hm§n HXp-¡m³ {ian¨ tImSn-I-fpsS X«n¸v kw`-h-¯nð Xf-¦-c-bnse bphm-hn-s\m¸w ImkÀtImSv kztZ-in-IÄ AS-§pó Bdp-t]À IqSn DÄs¸-«-Xmbn hnhcw ]pdªp hóp.
tZml-bnð \nóv \mep-tImSn cq]-bn-e-[nIw X«n-sb-Sp¯v ap§nb Xf-¦c kztZ-insb tXSn Kpïm-kwLw ImkÀtIm-s«-¯n-b-tXm-sS-bmWv kw`hw ]ecpadn-bp-ó-Xv. tZml-bnð Hcp Øm]\w XpS§n sam¯-hym-]m-cn-Isf I_-fn-¸n¨v Iï-bv\À IW-¡n\v km[-\-§Ä IS-¯n-bmWv tImSn-IÄ X«n-bXv. hymP sN¡v \ðIn GXmïv 40 tImSn-tbmfw cq]-bpsS km[-\-§Ä ]pdw cmPy-t¯¡v IS¯n In«nb hne¡v hnð¡p-I-bm-bn-cp-óp.
tamjvSn¨ km[-\-§Ä Npfp-hn-e¡v hm§pó kwL-§Ä {]hÀ¯n-¡p-ópïv. GXmïv ]Ip-Xn-bnð Ipdª hne-¡m-Ws{X Cu kwLw km[-\-§Ä \ðIn-bXv. klm-bn-I-fpsS I½o-j\pw hoXw sh¸pw Ign-ª-t¸mÄ Xf-¦c kztZ-in¡v 4 tImSn-tbmfw cq] In«n-b-Xm-bmWv kwkmcw.


News Submitted: Sunday December 05 2010 04:31 PM
Comments
Gulf nhadukalil kasaragod karude vila kalayunnadh ivareppolulla kallanmmara thattipp nadatthiya aaleyum koott ninnavareyum purath kond varanam
- kareem uduva ,Bahrain
  20 കിലോ ചന്ദനവുമായി കാലിച്ചാനടുക്കം സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

  കായികാധ്യാപകന്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ അന്തരിച്ചു

  നെഞ്ചിടിച്ചു മണിക്കൂറുകള്‍; അപ്പോഴും ആ വാപ്പ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: ഇല്ല, എന്‍റെ മകന്‍ ഒരിക്കലും തീവ്രവാദിയാവില്ല

  ടാങ്കര്‍ ലോറികളുടെ മത്സര ഓട്ടം പതിവായി; അപകടങ്ങളും

  ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായി; ശോഭായാത്രകള്‍ വൈകിട്ട്

  ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന്‍റെ കണ്ണില്‍ മുളക് പൊടി വിതറി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയ കേസില്‍ 17 കാരനടക്കം രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  ഉപ്പളയില്‍ മണിചെയിന്‍ തട്ടിപ്പ്; മംഗലാപുരത്തെ സംഘം തട്ടിയത് 5 കോടി രൂപ

  റവന്യൂവകുപ്പ് പരിശോധന ഊര്‍ജിതമാക്കി; കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ജെ.സി.ബിയും ലോറികളും പിടിയില്‍

  വയറ് വേദനയെ തുടര്‍ന്ന് 4 വയസുകാരി മരിച്ചു

  പൊടിപാറും റോഡില്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഇരട്ടിദുരിതം

  സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് ഉജ്വല തുടക്കം

  വീട്ടമ്മയെ അക്രമിച്ച കേസില്‍ നാലംഗ ക്വട്ടേഷന്‍ സംഘം അറസ്റ്റില്‍

  ഓട്ടോയില്‍ കടത്തുകയായിരുന്ന മദ്യവും ചാരായവും പിടികൂടി; രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  വാഹനങ്ങളുടെ ആ 'ഡോക്ടര്‍' ഇനിയില്ല

  ബംഗളൂരില്‍ നിന്ന് മടങ്ങുന്പോള്‍ കാര്‍ തടഞ്ഞ് കൊള്ളയടിക്കാന്‍ ശ്രമം; കാസര്‍കോട് സ്വദേശികള്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036