To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 27 January 2015
News updated: Monday January 26 2015 02:32 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Monday July 05 2010 01:45 PM

Pnñ-bnð lÀ¯mð ]qÀWw; A\nã kw`-h-§-fnñ
   


lÀ¯m-ð \S-¯nb Fð.-Un.-F-^v. {]hÀ¯-IÀ- ImkÀtImSv \K-c-¯nð \S-¯nb {]I-S\w
ImkÀtImSv: s]t{Sm-fnbw Dð]-ó-§-fpsS hne-¡-b-ä-¯nð {]Xn-tj-[n¨v CS-Xp-]-£w Blzm\w sNbvX tZiob lÀ¯mepw _n.sP.-]nbpsS `mcXv _µpw ]qÀWw. IS-I-t¼m-f-§Ä AS-ªp-In-S-¡p-óp. {Sm³kvt]mÀ«v-þ-kz-Imcy _Êp-IÄ tdmUn-en-d-§n-bnñ. AXy-]qÀh-ambn Ccp-N-{I-hm-l-\-§Ä HmSn.
ag-Im-cWw P\-§Ä¡v ]pd-¯n-d-§m-\mbn-ñ. CXv P\-Po-hnXw \njv{In-b-am-¡n. kÀ¡mÀ-þ-kz-Imcy Øm]-\-§fpw _m¦p-Ifpw kvIqfp-Ifpw {]hÀ¯n-¡p-ón-ñ.
Fð.-Un.-F-^v. {]hÀ¯-IÀ {]I-S\w \S-¯n. ]pXnb _kvÌmâv ]cn-k-c¯v \nóm-cw-`n¨ {]I-S\w \K-cw-Npän ]gb _kvÌmânð kam-]n-¨p. Sn.sI. cmP³ DZvLm-S\w sNbvXp. Sn. IrjvW³ A[y-£X hln-¨p. DZ-b³ amÌÀ, lcojv _n. \¼ymÀ, Icn-sh-ÅqÀ hnP-b³, Al-½Zv ap\oÀ, BÀ. k¼¯v {]kw-Kn-¨p.
Imª§m«pw lÀ¯mð ]qÀW-amWv. IS-I-sfmópw Xpd-ón-ñ. Ccp-N-{I-hm-l-\-§Ä t]mepw \ma-am-{X-am-bn-cp-óp. Hmt«m dn£-Ifpw Imdp-Ifpw HmSn-bn-ñ. _Êp-IÄ HmSm-¯-Xn-\mð \K-chpw ae-tbm-chpw X½n-epÅ _Ô-a-äp. lÀ¯mð t\cs¯ {]Jym-]n-¨-Xn-\mð A[n-Iw-t]cpw ]pd-¯n-d-§msX ho«nðXsó Ccn-¸m-Wv.

lÀ¯m-en-t\mSv A\p-`mhw {]I-Sn-¸n¨v _n.-sP.-]n. {]hÀ¯-IÀ ImkÀtImSv \K-c-¯nð \S-¯nb {]I-S\w

lÀ¯m-ens\ XpSÀóv hnP-\-amb ImkÀtImSv ]pXnb _kvÌmâv

K-Xm-KXw \ne¨v sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. _kp-IÄ ImkÀtImSv Unt¸m-bnð


News Submitted: Monday July 05 2010 11:07 AM

News Updated on: Monday July 05 2010 01:45 PM
Comments
ശരീരം കൊണ്ട് ഹര്‍ത്താലില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയാത്തതില്‍ ദുഖമുണ്ട്????? എന്നാലും മനസ്സ് കൊണ്ട് എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നേരുന്നു,,,,, ഒപ്പം ഒരു (രികുഅസ്ടുമ്)ഇനിയും ഇടയ്ക്കിടെ ഹര്‍ത്താല്‍ കൊണ്ട് വരണം കഴിയുമെങ്കില്‍ ദിവസവും നല്ലതാന്‍ അത് മാത്രമല്ല,,,,വാഹനങ്ങളും കടകളും കഴിയുന്നത്രയും അടിച്ച പൊളിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം കഴിവിന്റെ പരമാവതി ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം...ഇന്നലെ ഹര്തലിനൊരു വിലയുന്ടകൂ (എന്തിന്‍????????) ഹതലനുകുളികള്‍ മുര്തബാത് ഹര്തലുകാര്‍ പോയി തുലയട്ടെ എന്നും കൂടി ആശംസിക്കുന്നു.........
- B.K.M.Belinjam ,ABUDHABI.U.A.E
  കാര്‍ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയും മരിച്ചു

  കുവൈത്തില്‍ വാഹനാപകടം: ബാഡൂര്‍ സ്വദേശി ഉള്‍പ്പെടെ രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു; മൂന്നുപേര്‍ക്ക് ഗുരുതരം

  തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡിനും ഇനി ന്യൂജന്‍ മുഖം

  സ്ത്രീകളെ സമൂഹത്തിന്‍റെ മുന്‍നിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം-മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്

   മൂന്ന് വയസുള്ള മകളെ കൊന്ന് അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

  ഉമ്മ ഓടിച്ച കാര്‍ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് കുട്ടി മരിച്ചു

  ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തില്‍ വീണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചു

  പരവനടുക്കത്ത് ക്ലബ്ബിന് തീവെക്കാന്‍ ശ്രമം

  കഞ്ചിക്കട്ടയിലെ കവര്‍ച്ച: പ്രതി വലയില്‍

  കുന്പളയില്‍ വീടിന്‍റെ ഓടിളക്കി എട്ട് പവന്‍ ആഭരണവും അരലക്ഷം രൂപയും കവര്‍ന്നു

  ജ്യോതിയുടെ മെഡല്‍ നേട്ടത്തിന് തിളക്കമേറെയാണ്

  നിരവധി അക്രമക്കേസുകളിലെ പ്രതി പിടിയില്‍

  കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കുട്ടിയുടെ സ്വര്‍ണമാല ബൈക്കിലെത്തിയ ഹെല്‍മറ്റ് ധാരി തട്ടിപ്പറിച്ചു

  ഉദുമയിലും പാലക്കുന്നിലും അക്രമം: പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസും ബസും തകര്‍ത്തു

  റാഞ്ചിയിലും കാസര്‍കോടിന്‍റെ ജ്യോതി തിളങ്ങി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036