To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 04 March 2015
News updated: Tuesday March 03 2015 02:59 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Monday July 05 2010 01:45 PM

Pnñ-bnð lÀ¯mð ]qÀWw; A\nã kw`-h-§-fnñ
   


lÀ¯m-ð \S-¯nb Fð.-Un.-F-^v. {]hÀ¯-IÀ- ImkÀtImSv \K-c-¯nð \S-¯nb {]I-S\w
ImkÀtImSv: s]t{Sm-fnbw Dð]-ó-§-fpsS hne-¡-b-ä-¯nð {]Xn-tj-[n¨v CS-Xp-]-£w Blzm\w sNbvX tZiob lÀ¯mepw _n.sP.-]nbpsS `mcXv _µpw ]qÀWw. IS-I-t¼m-f-§Ä AS-ªp-In-S-¡p-óp. {Sm³kvt]mÀ«v-þ-kz-Imcy _Êp-IÄ tdmUn-en-d-§n-bnñ. AXy-]qÀh-ambn Ccp-N-{I-hm-l-\-§Ä HmSn.
ag-Im-cWw P\-§Ä¡v ]pd-¯n-d-§m-\mbn-ñ. CXv P\-Po-hnXw \njv{In-b-am-¡n. kÀ¡mÀ-þ-kz-Imcy Øm]-\-§fpw _m¦p-Ifpw kvIqfp-Ifpw {]hÀ¯n-¡p-ón-ñ.
Fð.-Un.-F-^v. {]hÀ¯-IÀ {]I-S\w \S-¯n. ]pXnb _kvÌmâv ]cn-k-c¯v \nóm-cw-`n¨ {]I-S\w \K-cw-Npän ]gb _kvÌmânð kam-]n-¨p. Sn.sI. cmP³ DZvLm-S\w sNbvXp. Sn. IrjvW³ A[y-£X hln-¨p. DZ-b³ amÌÀ, lcojv _n. \¼ymÀ, Icn-sh-ÅqÀ hnP-b³, Al-½Zv ap\oÀ, BÀ. k¼¯v {]kw-Kn-¨p.
Imª§m«pw lÀ¯mð ]qÀW-amWv. IS-I-sfmópw Xpd-ón-ñ. Ccp-N-{I-hm-l-\-§Ä t]mepw \ma-am-{X-am-bn-cp-óp. Hmt«m dn£-Ifpw Imdp-Ifpw HmSn-bn-ñ. _Êp-IÄ HmSm-¯-Xn-\mð \K-chpw ae-tbm-chpw X½n-epÅ _Ô-a-äp. lÀ¯mð t\cs¯ {]Jym-]n-¨-Xn-\mð A[n-Iw-t]cpw ]pd-¯n-d-§msX ho«nðXsó Ccn-¸m-Wv.

lÀ¯m-en-t\mSv A\p-`mhw {]I-Sn-¸n¨v _n.-sP.-]n. {]hÀ¯-IÀ ImkÀtImSv \K-c-¯nð \S-¯nb {]I-S\w

lÀ¯m-ens\ XpSÀóv hnP-\-amb ImkÀtImSv ]pXnb _kvÌmâv

K-Xm-KXw \ne¨v sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. _kp-IÄ ImkÀtImSv Unt¸m-bnð


News Submitted: Monday July 05 2010 11:07 AM

News Updated on: Monday July 05 2010 01:45 PM
Comments
ശരീരം കൊണ്ട് ഹര്‍ത്താലില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയാത്തതില്‍ ദുഖമുണ്ട്????? എന്നാലും മനസ്സ് കൊണ്ട് എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നേരുന്നു,,,,, ഒപ്പം ഒരു (രികുഅസ്ടുമ്)ഇനിയും ഇടയ്ക്കിടെ ഹര്‍ത്താല്‍ കൊണ്ട് വരണം കഴിയുമെങ്കില്‍ ദിവസവും നല്ലതാന്‍ അത് മാത്രമല്ല,,,,വാഹനങ്ങളും കടകളും കഴിയുന്നത്രയും അടിച്ച പൊളിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം കഴിവിന്റെ പരമാവതി ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം...ഇന്നലെ ഹര്തലിനൊരു വിലയുന്ടകൂ (എന്തിന്‍????????) ഹതലനുകുളികള്‍ മുര്തബാത് ഹര്തലുകാര്‍ പോയി തുലയട്ടെ എന്നും കൂടി ആശംസിക്കുന്നു.........
- B.K.M.Belinjam ,ABUDHABI.U.A.E
  തലയില്‍ പുഴുവരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ട യുവാവിനെ കാസര്‍കോട് ജനറല്‍ ആസ്പത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി

  കാട്ടുപന്നിശല്യം രൂക്ഷം; കുത്തേറ്റ് തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്ക്

  പരോളിലിറങ്ങി മുങ്ങിയ പ്രതി അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം അറസ്റ്റില്‍

  സുഹൃത്തിന് പെണ്ണുകാണാന്‍ പോയ യുവാവ് കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

  തീവണ്ടിയില്‍ യുവാവിനെ അക്രമിച്ച മൂന്ന് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  സിംഗപ്പൂര്‍ കപ്പലില്‍ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടി; ഒരാള്‍ അറസ്റ്റില്‍

  പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്: ഒരാള്‍ റിമാണ്ടില്‍, ഇടനിലക്കാരിയടക്കം നാലുപേര്‍ ഒളിവില്‍

  വേളാങ്കണ്ണി തീര്‍ത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്പോള്‍ വാഹനാപകടം; മാലക്കല്ല് സ്വദേശി മരിച്ചു

  കോഴിക്കെട്ട്: ആറുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍, 3 കോഴിയും പണവും പിടികൂടി

  ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി നരഹത്യാശ്രമക്കേസില്‍ അറസ്റ്റില്‍

  ജില്ലാ പൊലീസ് ചീഫ് വേഷപ്രച്ഛന്നനായി കാറില്‍ കറങ്ങി; പൊലീസിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിച്ചു

  ഉപ്പള, മഞ്ചേശ്വരം ഭാഗത്തും കാഞ്ഞങ്ങാട്ടും മഴ

  കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസില്‍ നിന്ന് 1320 പാക്കറ്റ് പുകയില ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ പിടിച്ചു

  രണ്ട് യൂത്ത്കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് മര്‍ദ്ദനമേറ്റു

  മുന്നാട്ടെയും എരിഞ്ചേരിയിലെയും കുന്നിന്‍ ചെരിവില്‍ തീപിടിത്തം
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036