To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Sunday, 29 March 2015
News updated: Saturday March 28 2015 03:32 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Wednesday June 30 2010 05:11 PM

Pnñm ]ôm-b-¯v: sF.F³.-F-ñns\ ]gn-Nm-cp-óXv ]nSn-¸p-tISv aqew-þ-F³.-F.-s\-ñn-¡póv
   


ImkÀtIm-Sv: kz´w ]mÀ«n-bpsS ]nSn-¸vtISv aqew Itkc \jvS-s¸-«-Xns\ sF.F³.-F-ñn-t\mSv Acn-iw-sIm-Åpó Fw.hn.-_meIrjvW³ amÌÀ A§m-Sn-bnð tXmä-Xn\p A½-tbm-sSó ]g-samgn A\zÀ°-am-Ip-óp-shóv sF.F³.-Fð Pnñm-P-\-dð sk{I-«dn F³.-F.-s\-ñn-¡póv ]d-ªp.
Hó-c-]-Xn-äm-tïmfw Abn¯w Ið¸n¨p sF.F³.-F-ñns\ ]Sn-¸p-d¯v \nÀ¯nb hô-\-tbmSv kn.]n.-F-½nsâ AWn-IÄ¡v t]mepw AaÀjhpw thZ-\-bp-ap-ïv. B hô\ kln-¡-h-¿msX FSp¯ Xocp-am-\-¯nsâ BZys¯ cà-km£n _me-Ir-jvW³ amÌÀ BtI-ïn-h-ó-Xnð kl-X-]n-¡p-Itb \nhr-¯n-bp-Åq.
_me-Ir-jvW³ amÌÀ cmjv{Sob kZm-Nmcw ]d-bp-óXv tatem«v Xp¸n apJw-Im-«p-ó-Xn\p Xpey-am-Wv. cïm-gvN-ap¼v H¼Xvt]À H¸n«v Ahn-izm-k-{]-ta-b-¯n\p t\m«okv \ðIn-b-t¸mÄ \nð¡-¡-Ån-bnñ Fóv t_m[y-am-bn«pw In«n-bXv em`w Fó-t]mse Ah-km\ \nanjw hsc Itk-c-bn-en-cp-óXv ]mÀ«n ]d-ªn-«m-sW-¦nð apl-½Zv ap_m-dIv lmPn Ahn-izm-k-{]-ta-b-¯nð H¸n-«Xpw ]mÀ«n \nÀt±-in-¨n-«m-Wv. Ahn-izm-k-{]-ta-b-¯nð H¸n« H¼Xvt]cn-em-sc-sb-¦nepw Nm¡n-em-¡m-saó IpXn-c-¡-¨-hS X{´w ]cm-P-b-s¸-«-t¸mÄ am{Xw kZm-Nm-c-s¯-¡p-dn-t¨mÀ¡p-ó-hÀ Fñm \mS-I-§fpw Xncn-¨-dn-bm-\pÅ hnthIw P\-§Ä¡p-sïóv a\-Ên-em-¡-Ww.
`qcn-]£w \jvS-s¸« Pnñm-]-ôm-b¯v {]kn-Uïv cmPn-sh-¡-W-saó P\-hn-Im-c-t¯m-sSm-¸-amWv sF.F³.-Fð \ne-sIm-ï-Xv. 2004se ]mÀe-saâv sXc-sª-Sp-¸nð 3554 thm«p-IÄ bp.Un.-F-^n\p `qcn-]-£-ap-ïm-bn-cpó Unhn-j-\nð \nómWv apl-½-Zv ap_m-dIv lmPn sXc-sª-Sp-¡-s¸-«-Xv. GsX-¦nepw {]tXyI cmjv{Sob ]mÀ«n-bpsS anSp¡pw iàn-bp-añ AXn\v Imc-Ww. sXc-sª-Sp¸v Ime¯v In«nb thm«p-I-fpsS IW¡p ]d-bm³ XpS-§n-bmð ]e-Øm-\-§fpw ]ecpw cmPn-sh-t¡-ïn-h-cp-saóv F³.-F.-s\-ñn-¡póv Iq«n-t¨À¯p.


News Submitted: Wednesday June 30 2010 05:02 PM

News Updated on: Wednesday June 30 2010 05:11 PM
Comments
ottakku ninnal oru panchayat member sthanam polum labhikkan saadydhyillatha inl nte veera vaadham kelkumbol shahthapame thonnukayullu. emmini valiya oru paartiyude emmini valiya nethavinte vayyadithamthinte guttans janangal ariyaam. ghathi kettal puli pullum thinnum.
- nab kasaragod. ,abudhabi
Related News
 Pnñm ]ôm-b¯v Ahn-izmk NÀ¨ \S-ónñ; bp.-Un.-F-^v. Cd-§n-t¸mbn
 ImkÀtImSv Pnñm]ômb¯v {]knUïv Fw.hn._meIrjvW³ amÌÀ cmPnsh¨p


  സി.പി.എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് അക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

  തീവെപ്പ് കേസിലെ പ്രതികള്‍ കുടുങ്ങിയത് പൊലീസിന്‍റെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറയില്‍

  കുടിവെള്ളം, മാലിന്യനിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം, കായിക മുന്നേറ്റം എന്നിവയിലൂന്നി കാസര്‍കോട് നഗരസഭാ ബജറ്റ്

  ടി.എ ഷാഫി എഴുത്തിന് തിളക്കം ചാര്‍ത്തിയ പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍-ഖാസി

  കാസര്‍കോടിന് ദൃശ്യവിസ്മയമൊരുക്കി ഓട്ടോക്രോസിന് തുടക്കമായി

  സ്വര്‍ണക്കടത്തിനെ ചൊല്ലിയുള്ള ഇരട്ടക്കൊല; ചെര്‍ക്കള സ്വദേശിക്ക് ജാമ്യം

  ചെര്‍ക്കളയിലെ ദിനേശ് ബീഡി കന്പനി തീ വെപ്പ് കേസ് തെളിയുന്നു

  വേനല്‍ ചൂടില്‍ നിന്നും കുരുവികള്‍ക്ക് രക്ഷയായി വനംവകുപ്പിന്‍റെ കൂട്

  യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് പച്ചിലന്പാറ സ്വദേശിക്കെതിരെ കേസ്

  കോഴിക്കടയില്‍ നിന്നുള്ള മാലിന്യം തള്ളാന്‍ ശ്രമം; യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

  മൊഗ്രാല്‍പുത്തൂരില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട വാന്‍ റോഡരികിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി മരിച്ചു

  ചെര്‍ളടുക്കയിലെ ചകിരി ഫാക്ടറിയില്‍ തീപിടിത്തം

  പെര്‍ളയില്‍ ബൈക്കും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ചതിനെച്ചൊല്ലി സംഘര്‍ഷം

  കളി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെ എസ്.ഡി.പി.ഐ പ്രവര്‍ത്തകന് കുത്തേറ്റു

  മൊഗ്രഡുക്ക ജലനിധി വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036