To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 23 September 2014
News updated: Tuesday September 23 2014 04:06 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Sunday June 27 2010 04:07 PM

Ip¦p-a¸q IÅ-¡-S¯v: At\z-jWw DuÀPnXw; {]Xn-I-fnð HcmÄ hoSp-]q«n Øew hn«p
   ImkÀtImSv: Ip¦p-a¸q IÅ-¡-S-¯p-ambn _Ô-s¸«v bphm-hns\ aÀ±n¨ tIknse {]Xn-I-fnð HcmÄ IpSpw-_-k-taXw Øew-hn-«p. {]Xnsb IÌ-Un-bn-se-Sp-¡m³ \nc-h[n XhW s]meokv ho«n-te¡v t]msb-¦nepw Øe-¯nñm¯n-\mð aS-§p-I-bm-bn-cp-óp. aqóp-Zn-h-k-ambn hoSv AS-¨p-]q-«n-bn-cn-¡p-I-bm-sWóv Fkv.-sF. _m_p s]cn-§-b¯v ]d-ªp.
kw`-h-¯nð Aôp-t]Às¡-Xn-sc-bmWv \cl-Xym-{i-a-¯n-\v Su¬ s]meokv tIsk-Sp-¯-Xv.
aqóp-t]À KÄ^nte¡v IS-ó-Xmbpw asäm-cmÄ kwØm\w hn«-Xmbpw s]meokv Adn-bn-¨p.
IqUvep Nqcn ssXh-f¸v luknse tj¡v Al-½-Znsâ aI³ KÄ^n-epÅ km¡n-dn-s\bpw (30), ktlmZ-c³ k¯m-dn-s\bpw 2009 s^{_p-hcn 2\v D¨¡v Nqcn sslt{Zmkv Ppam-a-kvPnZn\v kao-]-¯p-sh¨v Imdnð X«n-s¡m-ïp-t]m-bn AW-¦q-cnse ho«nð F¯n-¨v aÀ±n¨v tNmc-Xp-¸n-¨-Xv.
aÀ±-\-cwKw samss_ð t^mWnð ]IÀ¯p-Ibpw C³Às\äv hgn {]N-cn-¸n-¡p-Ibpw sNbvXncp-óp.


News Submitted: Sunday June 27 2010 03:03 PM

News Updated on: Sunday June 27 2010 04:07 PM
Comments
kungumapoo ayakkanum adine thatti-edukkan vevvere groupukal evide undennullad parasya rahasyaman
- gopalan ,dubai
  ഓപ്പറേഷന്‍ കുബേര: കാറില്‍ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന പൈവളികെ സ്വദേശി ചെക്കുകളും മുദ്രപത്രങ്ങളുമായി അറസ്റ്റില്‍

  അക്രമം പിണറായിയുടെ അറിവോടെ-എ.വി താമരാക്ഷന്‍

  റെയില്‍വെ ട്രാക്കിലെ അറ്റകുറ്റപണിക്കിടെ ഗ്യാസ് സിലണ്ടര്‍ ചോര്‍ന്നത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി

  യുവാവിനെ മര്‍ദ്ദിച്ച് സ്വര്‍ണ്ണാഭരണവും പണവും കവര്‍ന്ന കേസ്; ഉപ്പള സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേര്‍കൂടി കൊച്ചിയില്‍ പിടിയില്‍

  ബേഡകത്ത് കടുത്ത നിലപാടുകളുമായി ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

  നാടന്‍തോക്കുമായി എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമയടക്കം രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍; കാര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍

  നിയന്ത്രണംവിട്ട കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ബസ് കള്‍വര്‍ട്ടിലും വൈദ്യുതി തൂണിലും ഇടിച്ചു

  ഫ്രൂട്ട്ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ച കുട്ടിയുടെ ചുണ്ടുകള്‍ പൊള്ളി

  ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഉദുമ ഗവ. കോളേജ് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

  കടത്ത് തുടങ്ങി; 26 ലിറ്റര്‍ കര്‍ണ്ണാടക മദ്യവുമായി മജ്ബയല്‍ സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

  മംഗലാപുരത്ത് വൈദ്യുതി വിതരണ കന്പനി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു

  കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്ത്: പാറക്കട്ട, തളങ്കര സ്വദേശികള്‍ അറസ്റ്റില്‍

  സഹോദരനു പിന്നാലെ സഹോദരിയും മരിച്ചു

  പിടികിട്ടാപുള്ളി നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെ ഗോവയില്‍ പിടിയില്‍

  പള്ളം നടപ്പാലം തകര്‍ന്നിട്ട് ഒരു മാസം; നന്നാക്കാനുള്ള നടപടി നീളുന്നു
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036