To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 18 April 2014
News updated: Friday April 18 2014 03:44 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Sunday June 27 2010 04:07 PM

Ip¦p-a¸q IÅ-¡-S¯v: At\z-jWw DuÀPnXw; {]Xn-I-fnð HcmÄ hoSp-]q«n Øew hn«p
   ImkÀtImSv: Ip¦p-a¸q IÅ-¡-S-¯p-ambn _Ô-s¸«v bphm-hns\ aÀ±n¨ tIknse {]Xn-I-fnð HcmÄ IpSpw-_-k-taXw Øew-hn-«p. {]Xnsb IÌ-Un-bn-se-Sp-¡m³ \nc-h[n XhW s]meokv ho«n-te¡v t]msb-¦nepw Øe-¯nñm¯n-\mð aS-§p-I-bm-bn-cp-óp. aqóp-Zn-h-k-ambn hoSv AS-¨p-]q-«n-bn-cn-¡p-I-bm-sWóv Fkv.-sF. _m_p s]cn-§-b¯v ]d-ªp.
kw`-h-¯nð Aôp-t]Às¡-Xn-sc-bmWv \cl-Xym-{i-a-¯n-\v Su¬ s]meokv tIsk-Sp-¯-Xv.
aqóp-t]À KÄ^nte¡v IS-ó-Xmbpw asäm-cmÄ kwØm\w hn«-Xmbpw s]meokv Adn-bn-¨p.
IqUvep Nqcn ssXh-f¸v luknse tj¡v Al-½-Znsâ aI³ KÄ^n-epÅ km¡n-dn-s\bpw (30), ktlmZ-c³ k¯m-dn-s\bpw 2009 s^{_p-hcn 2\v D¨¡v Nqcn sslt{Zmkv Ppam-a-kvPnZn\v kao-]-¯p-sh¨v Imdnð X«n-s¡m-ïp-t]m-bn AW-¦q-cnse ho«nð F¯n-¨v aÀ±n¨v tNmc-Xp-¸n-¨-Xv.
aÀ±-\-cwKw samss_ð t^mWnð ]IÀ¯p-Ibpw C³Às\äv hgn {]N-cn-¸n-¡p-Ibpw sNbvXncp-óp.


News Submitted: Sunday June 27 2010 03:03 PM

News Updated on: Sunday June 27 2010 04:07 PM
Comments
kungumapoo ayakkanum adine thatti-edukkan vevvere groupukal evide undennullad parasya rahasyaman
- gopalan ,dubai
  പാലക്കുന്നില്‍ യുവാവിന് കുത്തേറ്റു; മൂന്ന് പേര്‍ക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസ്

  ഉറൂസിനിടയില്‍ യുവാവിന് നേരെ വധശ്രമം: രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  ജനറല്‍ ആസ്പത്രിയിലെ ഒ.പി ക്ലിനിക്കിന്‍റെ വാതില്‍ പൊളിച്ചു നീക്കി സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് നീക്കം

  പാന്പുകടിയേറ്റ് നാലുവയസുകാരന്‍ മരിച്ചു

  ആലംപാടി സ്കൂളില്‍ നിന്ന് 5 ചാക്ക് അരി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി; രണ്ട് ചാക്ക് അരി ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില്‍

  സ്വര്‍ണബിസ്ക്കറ്റുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കുന്പള സ്വദേശിയുടെ 2.40 ലക്ഷം രൂപയുമായി മുങ്ങിയ രണ്ടുപേരെ പൊലീസ് തിരയുന്നു

  പെയിന്‍റിങ്ങിനിടയില്‍ ഏണിയില്‍ നിന്ന് വീണ് പരിക്കേറ്റ ബന്തിയോട് സ്വദേശി മരിച്ചു

  ജ്യോത്സ്യരെ നഗ്നചിത്രം കണി കാട്ടാന്‍ ശ്രമിച്ച കേസിലെ യുവാക്കളെ ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടു

  യുവതിയെ തീകൊളുത്തി കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ച ഭര്‍ത്താവ് അറസ്റ്റില്‍

  കാറിലെത്തിയ രണ്ടംഗസംഘം കുഴല്‍ക്കിണര്‍ മോട്ടോര്‍ കവര്‍ന്നു

  മക്കള്‍ക്കൊപ്പം ബീച്ചില്‍ കുളിക്കുന്നതിനിടയില്‍ ഭെല്‍ ജീവനക്കാരന്‍ കടലില്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

  നിര്‍ത്തിയിട്ട ഓട്ടോയ്ക്ക് പിന്നില്‍ ബൈക്കിടിച്ച് സ്റ്റുഡിയോ ഉടമ മരിച്ചു

  വിഷുക്കണിയൊരുക്കുന്നതിനിടയില്‍ വീട്ടമ്മ ഏണിയില്‍ നിന്നു വീണു മരിച്ചു

  സ്വര്‍ണക്കടത്ത്: മൂന്ന് കാസര്‍കോട് സ്വദേശികള്‍ പിടിയില്‍

  ഭാര്യയെ മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച് ചുട്ടുകൊല്ലാന്‍ ശ്രമം
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741