To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 04 March 2015
News updated: Wednesday March 04 2015 03:00 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Sunday June 27 2010 04:29 PM

A\nð Ipws»¡v hnam-\-¯m-h-f-¯nð kzoI-cWw
   


-\m-Snsâ kvt\l-hn-cpónð ]s¦-Sp-¡ms\¯nb C´y³ sSÌv Sow ap³ Iym]vä³ A\ð Ipws»sb awKe-]mcpw hnam\¯mh-f-¯nð Ip¼f ]ôm-b¯v {]kn-Uïv Fw. Aºmknsâ t\Xr-Xz-¯nð kzoI-cn-¡póp
awK-em-]pcw: RmbdmgvN Ip¼f knän lmfnð \S-¡pó kzoI-cWw Gäphm§m-s\-¯nb C´y³ sSÌv Sow ap³\ Iym]vä³ A\nð Ipws»¡v awK-em-]pcw hnam-\-¯m-h-f-¯nð kzoI-cWw \ðIn.
Ip¼f ]ôm-b¯v {]kn-Uïv Fw. Aºm-kv, sshkv {]kn-Uïv F³. tIih {]km-Zv, Ìmân§v I½nän sNbÀam³ Ajvd^v sImSn-b-½, ]ôm-b-¯wKw sI. {]im-´v, ^{Ip-±o³ Ip\nð, apPo_v Xf-¦-c, k¯mÀ Bcn-¡m-Sn, _n.F³. kptc-jv, bqkp^v Dfp-hmÀ, Akokv If-¯qÀ, sI. Aºm-k-en, sI.hn. bqkp^v Fón-hÀ kzoI-cn-¡m-s\¯-bn-cp-óp.
_Zn-b-Sp¡ tdmUnse ]n.F-¨v.-kn. tdmUn\v "A\nð Ipws» tdmUv' Fó \ma-I-c-Whpw \ðIpw.
cmhnse 8.45\pÅ hnam-\-¯n-emWv C´y³ ap³ sSÌv Sow Iym]vä\pw temtIm-¯c kv]n³ _ufdpw _ufn-§nse temI sd¡mÀUp-Im-c-\p-amb A\nð Ipws» _wK-fqcphnð\nóv awK-em-]p-c-s¯-¯n-b-Xv.
IpSpw_ktaXw hcm-\m-bn-cpóp Dt±-in-¨n-cpóp-ó-sX-¦nepw `mcy-bpsS _Ôp-a-cn-¨-Xn-\mð A\nð X\n-¨mWv F¯n-b-Xv. AÑsâ ap¯-ѳ P\n-¨p-h-fÀó \mSv X\n¡v kz´w hoSnsâ A\p-`qXn \ðIp-óp-shóv A\nð Ipws» ]d-ªp.
"Ip¼-f-hsc Rm³ hón-«p-ïv. ImkÀtIm«v BZy-am-Wv. Cu agbpw kvt\lhpw F\n¡v hñm-s¯mcp kpJw Xcp-óp...' A\nð Ipws» D¯-c-tZ-i-t¯mSv ]d-ªp.
{ioim´v hoïpw sSÌv Soanð CSw t\Sn-b-Xn-s\-¡p-dn¨v tNmZn-¨-t¸mÄ Cu Ah-kcw \jvS-s¸-Sp-¯-cp-sX-ómWv X\n¡v {ioim-´ns\ DWÀ¯m-\p-Å-sXóv A\nð Ipws» {]Xn-I-cn-¨p.
{In¡-än-s\-¡p-dn¨v tNmZn-¨-t¸mÄ, Ct¸m-sgñmw ^pSvt_m-fsñ Fóm-bn-cpóp adp-]-Sn.
^pSvt_mÄ CjvS-amtWm Fó tNmZy-¯n\v {In¡-än-t\mfw hcnñ Fóv ]pôn-cn-bnð s]mXnª adp-]-Sn.
? temI-I¸v ^pSvt_mÄ ImWm-dptïm
=CS-bvs¡ms¡ ImWpw. {_ko-ensâ Ifn-Im-Wm³ kabw Isï-¯m-dp-ïv.
? GXmWv CjvS Sow
= {_koepw AÀPâo-\bpw
? Bcmhpw tPXmhv
= AXn-¸tg Adn-ªmð Ifn-bpsS ckw t]mhnsñ?
awK-em-]pcw hnam-\-¯m-h-f-¯nð\nóv Ipws» JmZÀ sXcp-h-¯nsâ ho«n-te¡mWv A\n-se-¯n-b-Xv.

Ip¼-f-bpsS kvt\lm-Zcw Gäp-hm-§m-\m-bn ImkÀtIm-s«¯nb temtIm-¯c kv]n³ _ufÀ A\nð Ipws» kplr¯pw hyh-km-bn-bp-amb JmZÀ sXcp-h-¯nsâ ImkÀtImSv hnZym\Kdnse ho«n-se¯nbt¸mÄ.


News Submitted: Sunday June 27 2010 03:01 PM

News Updated on: Sunday June 27 2010 04:29 PM
Comments
Legend in simple form! to keep his simplicity and a peaceful life he must defenitley discontinue his friendship or so called by the media with these business man from kasargod. As we all know how many of the kasargod big man now turned as businessman made their huge bank account. Kumble needs to be a little aware and careful in dealing with these guys!
- Abdulla ,Kasargod
  വിസ തട്ടിപ്പ്: അന്വേഷണം ഊര്‍ജ്ജിതം; ഇടനിലക്കാരും കുടുങ്ങിയേക്കും

  142 കുപ്പി വിദേശമദ്യവുമായി അറസ്റ്റില്‍

  കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസിന് നേരെ കല്ലേറ്; മൂന്ന് യാത്രക്കാര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  ടിപ്പര്‍ ലോറി ഓട്ടോയിലിടിച്ച് നാലുപേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  സീതാംഗോളി വ്യവസായ പാര്‍ക്കിലെ 500 ഏക്കറിലേറെ സ്ഥലത്തെ തീയണച്ചത് 6 മണിക്കൂറിലേറെ പരിശ്രമിച്ച്

  തലയില്‍ പുഴുവരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ട യുവാവിനെ കാസര്‍കോട് ജനറല്‍ ആസ്പത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി

  കാട്ടുപന്നിശല്യം രൂക്ഷം; കുത്തേറ്റ് തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്ക്

  പരോളിലിറങ്ങി മുങ്ങിയ പ്രതി അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം അറസ്റ്റില്‍

  സുഹൃത്തിന് പെണ്ണുകാണാന്‍ പോയ യുവാവ് കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

  തീവണ്ടിയില്‍ യുവാവിനെ അക്രമിച്ച മൂന്ന് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  സിംഗപ്പൂര്‍ കപ്പലില്‍ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടി; ഒരാള്‍ അറസ്റ്റില്‍

  പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്: ഒരാള്‍ റിമാണ്ടില്‍, ഇടനിലക്കാരിയടക്കം നാലുപേര്‍ ഒളിവില്‍

  വേളാങ്കണ്ണി തീര്‍ത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്പോള്‍ വാഹനാപകടം; മാലക്കല്ല് സ്വദേശി മരിച്ചു

  കോഴിക്കെട്ട്: ആറുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍, 3 കോഴിയും പണവും പിടികൂടി

  ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി നരഹത്യാശ്രമക്കേസില്‍ അറസ്റ്റില്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036