To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 31 March 2015
News updated: Tuesday March 31 2015 02:54 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


Imhn apïp-Sp¯v Hmt«m-bn-se-¯nb Fkv.-sF. Xñn; Iï-IvSÀ t]Sn-t¨mSn InW-änð hoWp
   


aptÅ-cnb: Imhn apïpw jÀ«pw [cn¨v Hmt«m-bn-se-¯nb Fkv.-sF. tPmen Ignªv ho«n-te¡v t]mhp-I-bm-bn-cpó _kv Iï-IvSsd ]nSn-¨p-X-ñn. F´mWv kw`-h-sa-ó-dn-bmsX IpX-dn-tbm-Snb _kv Iï-IvSÀ 15 tImð XmgvN-bpÅ InW-änð hoWp.
Cóse cm{Xn Gg-c-a-Wn¡v s_ÅqÀ \m«-¡-ñn-emWv kw`-hw.
ImkÀtImSv-þ-kpÅy dq«n-tem-Spó {iocma _kv Iï-IvSÀ sI. at\m-l-c-\mWv (30) InW-änð hoW-Xv. \m«p-ImÀ HmSn-¡q-Sn-bmWv at\m-l-cs\ c£n¨v Bkv]-{Xn-bnð F¯n-¨-Xv. sN¦f \mb-\mÀ Bkv]-{Xn-bnð NnIn-Õ-bnð Ign-bp-óp.
s]meokv \S-]-Sn-bnð {]Xn-tj-[n¨v s_Åq-cnð \m«p-ImÀ IS-I-f-S¨v lÀ¯mð BN-cn-¡p-óp.
Nmcmbw ]nSn-¡m-\m-Ws{X Fkv.-sFbpw aqóv s]meo-kp-Imcpw Hmt«m-bnð \m«-¡-ñn-se-¯n-b-Xv.
Hmt«m-bnð\nóv Cd-§nb DSs\ Fkv.-sF. {]tIm]-\-]-c-ambn s]cp-am-dp-I-bm-bn-cp-óp-shóv \m«p-ImÀ ]d-ªp.
Xñp-ó-Xm-sc-ó-dn-bmsX HmSn-t¸mb at\m-l-c³ InW-änð hoW-t¸mÄ sXdn-hn-fn-¨-tijw aS-§n-t¸m-hp-I-bm-bn-cp-óp-h-s{X.
Fkv.-sF-s¡-Xnsc \S-]-Sn-sb-Sp-¡-W-aóv kn.]n.-Fw. s_ÅqÀ tem¡ð I½nän Bh-iy-s¸-«p.
Fkv.-sFsb kkvs]ïv sN¿-W-saóv Un.ssh.-F-^v.-sF. Imd-Up¡ t»m¡v I½nänbpw Bh-iy-s¸-«p.


News Submitted: Monday March 08 2010 01:46 PM
Comments
is it 22222222222 much, Ithanda POLICE!!!!
- Abdul kader/ abudhabi. ,Abudhabi, uae
  കുഞ്ചത്തൂരില്‍ കാറും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് മത്സ്യതൊഴിലാളി മരിച്ചു; ഒരാള്‍ക്ക് ഗുരുതരം

  മോഷ്ടിച്ച 12 ബൈക്കുകളുമായി ആറംഗ സംഘം അറസ്റ്റില്‍

  പൊലീസുകാരന്‍ താമസസ്ഥലത്ത് തളര്‍ന്നുവീണ് മരിച്ചു

  വീണ മൊബൈല്‍ ഫോണെടുക്കാന്‍ ചാടിയിറങ്ങിയ യുവാവ് ട്രെയിനിനടിയില്‍ പെട്ട് മരിച്ചു

  വൈകുന്തോറും നെഞ്ചിടിപ്പേറുന്നു; യമനില്‍ നിന്ന് ഷാഹുല്‍ ഹമീദ്

  റിവാര്‍ഡുകള്‍ കാത്തിരിക്കെ പൊലീസുകാര്‍ക്ക് കിട്ടിയത് സസ്പെന്‍ഷന്‍

  പെരിയാട്ടടുക്കത്ത് തീക്കളി; സി.പി.എം നേതാവിന്‍റെ ബൈക്കും ബി.ജെ.പി നേതാവിന്‍റെ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പും കത്തിച്ചു

  മുള്ളേരിയ-കുന്പള റോഡ് പണി തീരും മുന്പേ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു

  പ്രകൃതിയെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് റാണിപുരം യാത്ര

  പണമടച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഷൂ;ലഭിച്ചത് ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്

  പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ യുവാവ് തീവണ്ടി തട്ടി മരിച്ചു

  അമ്മയെയും മകളെയും അക്രമിച്ച് യുവാവ് സ്വയം വെട്ടി

  സൂര്യതാപം: മാങ്ങാട് സ്വദേശിക്ക് പൊള്ളലേറ്റു

  നാട് കുടിവെള്ളത്തിനായി പരക്കം പായുന്പോള്‍ പൊവ്വലില്‍ ജലം പാഴാവുന്നു

  കാസര്‍കോടിന് സാഹസിക വിരുന്നൊരുക്കി ലൂസിയ ഓട്ടോക്രോസ് സമാപിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036