To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 29 January 2015
News updated: Wednesday January 28 2015 03:13 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


Imhn apïp-Sp¯v Hmt«m-bn-se-¯nb Fkv.-sF. Xñn; Iï-IvSÀ t]Sn-t¨mSn InW-änð hoWp
   


aptÅ-cnb: Imhn apïpw jÀ«pw [cn¨v Hmt«m-bn-se-¯nb Fkv.-sF. tPmen Ignªv ho«n-te¡v t]mhp-I-bm-bn-cpó _kv Iï-IvSsd ]nSn-¨p-X-ñn. F´mWv kw`-h-sa-ó-dn-bmsX IpX-dn-tbm-Snb _kv Iï-IvSÀ 15 tImð XmgvN-bpÅ InW-änð hoWp.
Cóse cm{Xn Gg-c-a-Wn¡v s_ÅqÀ \m«-¡-ñn-emWv kw`-hw.
ImkÀtImSv-þ-kpÅy dq«n-tem-Spó {iocma _kv Iï-IvSÀ sI. at\m-l-c-\mWv (30) InW-änð hoW-Xv. \m«p-ImÀ HmSn-¡q-Sn-bmWv at\m-l-cs\ c£n¨v Bkv]-{Xn-bnð F¯n-¨-Xv. sN¦f \mb-\mÀ Bkv]-{Xn-bnð NnIn-Õ-bnð Ign-bp-óp.
s]meokv \S-]-Sn-bnð {]Xn-tj-[n¨v s_Åq-cnð \m«p-ImÀ IS-I-f-S¨v lÀ¯mð BN-cn-¡p-óp.
Nmcmbw ]nSn-¡m-\m-Ws{X Fkv.-sFbpw aqóv s]meo-kp-Imcpw Hmt«m-bnð \m«-¡-ñn-se-¯n-b-Xv.
Hmt«m-bnð\nóv Cd-§nb DSs\ Fkv.-sF. {]tIm]-\-]-c-ambn s]cp-am-dp-I-bm-bn-cp-óp-shóv \m«p-ImÀ ]d-ªp.
Xñp-ó-Xm-sc-ó-dn-bmsX HmSn-t¸mb at\m-l-c³ InW-änð hoW-t¸mÄ sXdn-hn-fn-¨-tijw aS-§n-t¸m-hp-I-bm-bn-cp-óp-h-s{X.
Fkv.-sF-s¡-Xnsc \S-]-Sn-sb-Sp-¡-W-aóv kn.]n.-Fw. s_ÅqÀ tem¡ð I½nän Bh-iy-s¸-«p.
Fkv.-sFsb kkvs]ïv sN¿-W-saóv Un.ssh.-F-^v.-sF. Imd-Up¡ t»m¡v I½nänbpw Bh-iy-s¸-«p.


News Submitted: Monday March 08 2010 01:46 PM
Comments
is it 22222222222 much, Ithanda POLICE!!!!
- Abdul kader/ abudhabi. ,Abudhabi, uae
  കഞ്ചിക്കട്ടയില്‍ വീടിന്‍റെ ഓടിളക്കി മാറ്റി സ്വര്‍ണാഭരണവും പണവും കവര്‍ന്ന കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

  ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനിടെ തീപടര്‍ന്ന് പൊള്ളലേറ്റ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

  മാള അരവിന്ദന്‍ അന്തരിച്ചു

  കൂലി ചോദിച്ചതിന് രണ്ടുപേരെ അക്രമിച്ചു

  നെല്ലിക്കട്ടയില്‍ ബൈക്കും ടെന്പോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് ബംഗാള്‍ സ്വദേശികള്‍ക്ക് പരിക്ക്

  ഹര്‍ത്താല്‍ പൂര്‍ണ്ണം; ജനം വലഞ്ഞു

  വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിര്‍ത്തിയിട്ട ബൊലേറോ ജീപ്പിന് തീയിട്ടു

  ലക്ഷ്മണരേഖ മാഞ്ഞു

  എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് മനുഷ്യജാലിക ശ്രദ്ധേയമായി

  കീഴൂര്‍-ചെന്പരിക്കയിലെ അക്രമം: 50 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

  കാര്‍ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയും മരിച്ചു

  കുവൈത്തില്‍ വാഹനാപകടം: ബാഡൂര്‍ സ്വദേശി ഉള്‍പ്പെടെ രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു; മൂന്നുപേര്‍ക്ക് ഗുരുതരം

  തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡിനും ഇനി ന്യൂജന്‍ മുഖം

  സ്ത്രീകളെ സമൂഹത്തിന്‍റെ മുന്‍നിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം-മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്

   മൂന്ന് വയസുള്ള മകളെ കൊന്ന് അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036