To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 22 September 2014
News updated: Monday September 22 2014 04:00 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


Imhn apïp-Sp¯v Hmt«m-bn-se-¯nb Fkv.-sF. Xñn; Iï-IvSÀ t]Sn-t¨mSn InW-änð hoWp
   


aptÅ-cnb: Imhn apïpw jÀ«pw [cn¨v Hmt«m-bn-se-¯nb Fkv.-sF. tPmen Ignªv ho«n-te¡v t]mhp-I-bm-bn-cpó _kv Iï-IvSsd ]nSn-¨p-X-ñn. F´mWv kw`-h-sa-ó-dn-bmsX IpX-dn-tbm-Snb _kv Iï-IvSÀ 15 tImð XmgvN-bpÅ InW-änð hoWp.
Cóse cm{Xn Gg-c-a-Wn¡v s_ÅqÀ \m«-¡-ñn-emWv kw`-hw.
ImkÀtImSv-þ-kpÅy dq«n-tem-Spó {iocma _kv Iï-IvSÀ sI. at\m-l-c-\mWv (30) InW-änð hoW-Xv. \m«p-ImÀ HmSn-¡q-Sn-bmWv at\m-l-cs\ c£n¨v Bkv]-{Xn-bnð F¯n-¨-Xv. sN¦f \mb-\mÀ Bkv]-{Xn-bnð NnIn-Õ-bnð Ign-bp-óp.
s]meokv \S-]-Sn-bnð {]Xn-tj-[n¨v s_Åq-cnð \m«p-ImÀ IS-I-f-S¨v lÀ¯mð BN-cn-¡p-óp.
Nmcmbw ]nSn-¡m-\m-Ws{X Fkv.-sFbpw aqóv s]meo-kp-Imcpw Hmt«m-bnð \m«-¡-ñn-se-¯n-b-Xv.
Hmt«m-bnð\nóv Cd-§nb DSs\ Fkv.-sF. {]tIm]-\-]-c-ambn s]cp-am-dp-I-bm-bn-cp-óp-shóv \m«p-ImÀ ]d-ªp.
Xñp-ó-Xm-sc-ó-dn-bmsX HmSn-t¸mb at\m-l-c³ InW-änð hoW-t¸mÄ sXdn-hn-fn-¨-tijw aS-§n-t¸m-hp-I-bm-bn-cp-óp-h-s{X.
Fkv.-sF-s¡-Xnsc \S-]-Sn-sb-Sp-¡-W-aóv kn.]n.-Fw. s_ÅqÀ tem¡ð I½nän Bh-iy-s¸-«p.
Fkv.-sFsb kkvs]ïv sN¿-W-saóv Un.ssh.-F-^v.-sF. Imd-Up¡ t»m¡v I½nänbpw Bh-iy-s¸-«p.


News Submitted: Monday March 08 2010 01:46 PM
Comments
is it 22222222222 much, Ithanda POLICE!!!!
- Abdul kader/ abudhabi. ,Abudhabi, uae
  നാടന്‍തോക്കുമായി എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമയടക്കം രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍; കാര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍

  നിയന്ത്രണംവിട്ട കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ബസ് കള്‍വര്‍ട്ടിലും വൈദ്യുതി തൂണിലും ഇടിച്ചു

  ഫ്രൂട്ട്ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ച കുട്ടിയുടെ ചുണ്ടുകള്‍ പൊള്ളി

  ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഉദുമ ഗവ. കോളേജ് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

  കടത്ത് തുടങ്ങി; 26 ലിറ്റര്‍ കര്‍ണ്ണാടക മദ്യവുമായി മജ്ബയല്‍ സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

  മംഗലാപുരത്ത് വൈദ്യുതി വിതരണ കന്പനി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു

  കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്ത്: പാറക്കട്ട, തളങ്കര സ്വദേശികള്‍ അറസ്റ്റില്‍

  സഹോദരനു പിന്നാലെ സഹോദരിയും മരിച്ചു

  പിടികിട്ടാപുള്ളി നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെ ഗോവയില്‍ പിടിയില്‍

  പള്ളം നടപ്പാലം തകര്‍ന്നിട്ട് ഒരു മാസം; നന്നാക്കാനുള്ള നടപടി നീളുന്നു

  കാഞ്ഞങ്ങാട് ഓര്‍ക്കുന്നു; അഖിലേന്ത്യാ വോളിബോള്‍ കളത്തില്‍ ഉദിച്ചുയര്‍ന്ന പ്രതിഭയെ

  മോദിയുടെ പ്രസ്താവന: ആര്‍.എസ്.എസിനുള്ള ചുട്ട മറുപടി-കാന്തപുരം

  അനധികൃത പൂഴിക്കടത്ത്: പിടിയിലായ എട്ട് ലോറികള്‍ കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശിയുടേത്

  കടം വാങ്ങിയ പണം പലിശയടക്കം തിരിച്ചുനല്‍കിയിട്ടും ഭീഷണി തുടരുന്നതായി പരാതി

  ബസ് ജീവനക്കാരെ എസ്.ഐ. പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്; നടപടിയില്ലെങ്കില്‍ തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ ജോലി ബഹിഷ്ക്കരിക്കുമെന്ന് സുരക്ഷാ ക്ലബ്
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036