To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 12 July 2014
News updated: Friday July 11 2014 04:07 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Saturday March 06 2010 01:22 PM

aÕy sam¯ hym]m-cnsb Zpcql kml-N-cy-¯nð ImWm-Xmbn; ss_¡v Dt]-£n¨ \ne-bnð
   alvaqZv
ImkÀtImSv: ss_¡nð ho«n-te¡v Xncn¨ hym]m-cnsb Zpcql kml-N-cy-¯nð ImWm-Xm-bn. ss_¡pw sNcp¸pw ho«n-te-¡pÅ tdmU-cn-Inð Dt]-£n¨ \ne-bnð Isï-¯n.
amÀ¡äv tdmUnse aÕy sam¯ hym]m-cnbpw \mb-òmÀaqe sF.Sn.-sF.- tdm-Unð Xma-k-¡m-c-\p-amb Fw. alvaqZv Fó a½nªn (40) sbbmWv Cóse cm{Xn ImWm-Xm-b-Xv.
a½nªn Cóse cm{Xn sshIpwhsc Hm^o-kn-ep-ïm-bn-cp-óp. AÀ[-cm-{Xn-tbm-sS-bmWs{X ho«n-te¡v ]pd-s¸-«-Xv. a½n-ªn-bpsS ssIhiw cïp-e-£-¯n-e-[nIw cq]-bp-ïm-bn-cp-óp-shópw ]d-bp-óp. Cóp cmhn-sebpw ho«n-se-¯m-¯-Xn-\mð ho«p-ImÀ a½n-ªn-bpsS cïp samss_ð t^mWp-I-fn-te¡pw hnfn-s¨-¦nepw kznt¨m-^m-bn-cp-óp. ]nóoSv _Ôp-¡-sfbpw kplr-¯p-I-sfbpw hnh-c-a-dn-bn-¨p. XpSÀóv \S-¯nb ]cn-tim-[-\--bn-emWv Cóp-cm-hnse \mb-òmÀaqe F³.-F-¨v. tdmUnð\nóv ho«n-te¡v Xncn-bpó hgn-b-cn-Inse Hcp sI«n-S-¯n\p kao]w a½n-ªn-bpsS sI.Fð. 14 Pn. 9824 tlmï bq\n-tIm¬ ss_¡pw a½nªn [cn-¨n-cpó Hcp sNcp-¸pw- I-sï-¯n-b-Xv. Að]w Zqsc-bmbn asämcp sNcp¸pw Dïm-bn-cp-óp. ss_¡v lmâvtem¡v sNbvXn-cp-óp.
Xntcm-[m-\-¯nsâ ImcWw hyà-a-ñ. a½n-ªn¡v i{Xp¡-fmcpw DÅ-Xmbn Adn-bn-sñ-¦nepw Hcp amkw ap¼v samss_ðt^m-Wns\ sNmñn amÀ¡äv tdmUnse Hm^o-knð sh¨v Hcm-fp-ambn hm¡p-XÀ¡-ap-ïm-bn-cp-ó-Xmbn kplr-¯p-¡Ä ]d-bp-óp. CbmÄ ]nóo-Sv a-½n-ªnsb hnfn¨v `oj-Wn-s¸-Sp-¯n-bn-cp-óp-h-s{X. CtX-¡p-dn¨v Su¬ s]meo-knð ]cmXn \ðIn-bn-cp-óp. a½n-ªn-bpsS Xntcm-[m\w \K-c-¯nse hym]m-cn-Isf DXv¡-WvTm-Ip-e-cm-bn-¡n-bn-«p-ïv. _Ôp-¡Ä Su¬s]m-eo-knð ]cmXn \ðIn.

hym]mcn alvaq-Znsâ ss_¡v tdmU-cn-Inð Dt]-£n¨ \ne-bnð. sXm«-Sp¯v sNcp¸pw ImWmw


News Submitted: Saturday March 06 2010 10:17 AM

News Updated on: Saturday March 06 2010 01:22 PM
Related News
 Zpcq-l-km-l-N-cy-¯nð ImWm-Xmb hym]m-cnsb C\nbpw Isï-¯m-\m-bnñ; Dð¡-WvT-tb-dpóp


  ഗുണ്ടാപിരിവ്; കുന്പളയില്‍ നാലുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  ബസ് സര്‍വ്വീസുകള്‍ പാതിവഴിക്ക് നിര്‍ത്തുന്നു; വാമഞ്ചൂരിലെ ഗതാഗതകുരുക്ക് അതിരൂക്ഷം

  മംഗലാപുരം ഇരട്ടക്കൊല: ചെര്‍ക്കളയിലെ വീട്ടില്‍ നിന്നും സ്വര്‍ണവും പണവും കണ്ടെടുത്തു

  എഞ്ചിന്‍ തകരാറ്; മംഗലാപുരം-കോയന്പത്തൂര്‍ ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചര്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ വൈകി

  ദേശീയപാതയിലെ കുഴി അപകടം ഉയര്‍ത്തുന്നു

  ടി.ഇ മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞി അന്തരിച്ചു

  മംഗലാപുരം ഇരട്ടക്കൊല: പ്രതികളെയും കൊണ്ട് പൊലീസ് വീണ്ടും കാസര്‍കോട്ടേക്ക്

  നേത്രാവതി പാലത്തില്‍ നിന്ന് പുഴയില്‍ ചാടി മരിച്ചത് കാസര്‍കോട് സ്വദേശി

  കാഞ്ഞങ്ങാട്-ബാംഗ്ലൂര്‍ സര്‍വീസ് മുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ബസ് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി

  വിക്ടര്‍ ജോര്‍ജ്ജിനെ അനുസ്മരിച്ചു

  ഓട്ടോ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് ഡ്രൈവര്‍ മരിച്ചു

  ഇരട്ടകൊല: മൃതദേഹങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്ന കാര്‍ തളങ്കര സ്വദേശിയുടേത്

  ഡോളര്‍ തട്ടിപ്പ് കേസ്: കാസര്‍കോട്ടും അന്വേഷണം

  പുതിയ നിയമം: വാമഞ്ചൂര്‍ ചെക്ക്പോസ്റ്റില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ കുടുങ്ങി

  എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് ഒന്നാംഘട്ട റമദാന്‍ പ്രഭാഷണം സമാപിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036