To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 02 April 2015
News updated: Wednesday April 01 2015 07:09 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


sI.F-kv.=Ffna
Ac-\q-äm-ïn-te-sd-¡mew ImkÀtIm-Sn-\p-tað s]bvX B kvt\l-a-g-bnð \nóv C¯n-cn-¯p-Ån-IÄ hoïpw DuÀóp-ho-W-t¸mÄ ImkÀtImSv Hcn-¡ð¡qSn kvt\l-¯nsâ B \\h\p-`-hn-¨p.
Cóse kÔy¡v Xn§n-\n-dª ap\n-kn-¸ð tIm¬^-d³kv lmfnð kwL-Sn-¸n-¡-s¸« sI.F-kv. A_vZpñ A\p-kva-cW NS§v a[p-c-amÀó HmÀ½-I-fpsS s]cp-a-g-bm-bmWv kZkv A\p-`-hn-¨-Xv.
sI.F-kv. hnS-]-d-ªp-t]m-b-Xnsâ Aômamïnð amen-IvZo-\mÀ FPyp-t¡-j-Wð C³Ìn-äyq-«mWv NS§v Hcp-¡n-bXv.
sI.F-kn-t\mSv Acp-tNÀóv \S-¡p-Ibpw B kvt\l-¯-W-ensâ Ipfn-c-\p-`-hn-¡p-Ibpw sNbvX Dä-an-{X-§Ä HmÀ½-I-fpsS Xmt¡m-en«v Hcp-h«w IqSn B lrZ-b-¡-\n-hnsâ hmXnð Xpd-ó-t¸mÄ Xn§n-\n-dª kZkv A£-cmÀ°-¯nð Xsó A\p-`-hn-¡p-óp-ïm-bn-cpóp; sI.F-kv. apónð hóv \nó-Xp-t]m-semcp A\p-`q-Xn-sb.
NS-§nð A[y-£X hln¨ \K-c-k`m sNbÀam³ Sn.C. A_vZpñ Hscm-ä-hm-¡nð B henb Pohn-X-s¯ hc-¨n-«p þtem-I-¯nsâ Npa-cnð ssIsh¨ A]qÀÆw ae-bm-fn-I-fnð Hcm-fm-bn-cpóp sI.F-kv. Fóv.
Sn.C-bpsS Cu kÀ«n^n-¡äv shdp-sX-bm-bn-cp-ón-ñ. AXn\v Imc-W-ambn sI.F-knsâ PohnX al-Xz-§sf Hsóm-ómbn At±lw hc-¨p-Im-«n. sI.F-kv. Fó ImkÀtIm-Snsâ BXn-tY-b-s\-¡p-dn-¨p-]-d-bp-t¼mÄ Sn.C. A_vZp-ñ-bpsS hm¡p-IÄ IpXn-c-i-àn-]q-ïp. B Ffn-a-bpsS a[pcw hnf-¼m³, Xsó Iïp-a-S-§p-ó-hsc sI.F-kv. Imdn-\-cn-Inðhsc sNóv bm{X-b-b-¡m-dp-ïm-bn-cpó A\p-`hw Sn.C. FSp-¯n-«p. {]hm-N-Isâ amXr-I-bm-bn-cpóp CsXópw sI.F-kv. A_vZpñ B amXrI A£-cw-{]Xn Pohn-X-¯nð ]IÀ¯n-sbópw Sn.C. A\p-kva-cn-¨p.
sI.F-kv. Fó kpð¯m-s\-¡p-dn¨v ]d-bm³ Bbn-cw-\m-¡p-Isf IS-sa-Sp-¡p-I-bm-bn-cpóp A\p-kva-cW NS§v DðLm-S\w sNbvX F³.-F. s\ñn-¡póv Fw.Fð.-F.
HcpZnh-ks¯ kpð¯m-\m-bn-cp-ón-ñ, sI.F-kv. F¡m-e-s¯bpw kpð¯m-\m-bn-cp-óp-shóv At±lw ]d-ªp. Hcp ImkÀtIm-«p-Im-c\v F¯m³ ]äp-ó-Xn-\p-a-¸p-d-am-bn-cpóp sI.F-knsâ hfÀ¨bpw DbÀ¨-bp-saóv F³.-F. s\ñn-¡póv A\p-kva-cn-¨p.
sI.F-knsâ Ffn-a-sb-¡p-dn¨v ]d-bm-\m-bn-cpóp ]n._n. A_vZpðd-kmJv Fw.Fð.-F¡pw Bth-iw. Gsd Db-c-¯nð \nð¡p-t¼mgpw Fñm-h-tc-¡mfpw ]nónð \S-¡m-\mWv sI.F-kv. B{K-ln-¨n-cp-ó-sXópw Gähpw sNdn-b-h-\-Sp-¯p-t]mepw BZ-c-]qÀÆw \nð¡m-\mWv sI.F-kv. F¡m-e¯pw {i²n-¨n-«p-Å-sXópw ]n._n. A_vZpðd-kmJv ]d-ªp. BÄ¡q-«-¯n-\n-S-bnð sI.F-kv. Hcn-¡epw ap¼nð \S-¡nñ; Hóp-Inð Gähpw ]nónð, Asñ-¦nð Hmcw tNÀóvþ CXm-bn-cpóp sI.F-skóv ]n.-_n. A\p-kva-cn-¨p.
tX³XpÅn a[p-c-apÅ hm¡p-I-fnð sI.F-kns\ kZ-Ênsâ apónðsImïp-hóv \nÀ¯p-I-bm-bn-cpóp A\p-kva-cW {]`m-jWw \S-¯nb dlvam³ Xmb-e-§m-Sn. sI.F-knsâ Pohn-X-h-gn-bn-eqsS Hcp-h«wIqSn dlvam³ Xmb-e-§mSn Ib-dn-bn-d-§n-b-t¸mÄ ap¼nse thZn-bnð \nd-]p-ôn-cn-bp-ambn, Xf-¦-c-s¯m-¸n-sh¨v sI.F-kv. Ccn-¡p-ó-Xmbn kZkv A\p-`-hn-¨p.
ImkÀtIm-Snsâ \mhnI ]mc-¼-cy-s¯bpw B ]mc-¼-cy-¯nð sI.F-kv. ]Xn-¸n¨ ap{Z-I-sfbpw sI.F-knse henb a\p-jy³ AS-bm-f-s¸-Sp-¯nb Ffn-a-bpsS kpK-Ô-s¯bpw [\n-I-s\ó \ne-bnð At±lw \nÀh-ln¨ ZuXy-s¯bpw C§-s\-bn-§s\ ssI¡p-¼n-fn-se-Sp¯v kZ-kn\v apónð hmcn-hn-X-dn-bn-Sp-t¼mÄ dlvam³ Xmb-e-§mSn hñm-s¯m-c-\p-`qXn A\p-`-hn-¡p-ó-Xmbn kZkv Iïp. B A\p-`q-Xn-bnð kZkpw ebn-¨p.
Xsâ k¼m-Zys¯ sI«n-¸n-Sn¨v InS-¡m-\ñ, AXv kaq-l-¯n-\pIqSn \ðIn BËmZw Isï-¯m-\mWv sI.F-kv. {ian-¨-sXópw CXv AXy-]qÀÆ-amb Hcp Pohn-X-ku-`m-Ky-am-sWópw Xmb-e-§mSn ]d-ªp.
Xsâ k¼mZyw sImïv asämcp ImkÀtIm-Sns\ hne-¡p-hm-§m³ sI.F-kn\v Ign-bp-am-bn-cp-óp. Asñ-¦nð henb hyh-kmb km{am-Py-¯nsâ A[n-]-\mbn temI-¯nsâ GsX-¦nepw henb tImWp-I-fnð Ign-bmam-bn-cp-óp. Fómð sI.F-kn\v CjvSw Cu a®m-bn-cp-óp. ImkÀtIm-Sn-\p-thïn XpSn¨ Hcp lrZ-b-am-bn-cpóp At±-l-¯n-tâ-Xv. B XpSn-¸nsâ _m¡n-]-{X-amWv ImkÀtImSv Ct¸mÄ A\p-`-hn-¡pó ku`m-Ky-§-fnð ]e-Xpw þdlvam³ Xmb-e-§mSn hmNm-e-\mbn.
apÉnw-eoKv kwØm\ {Sj-dÀ lao-Zen jw\m-Sv, apwss_-bnð sI.F-kp-ambn _Ô-s¸-« Hcp tImS-Xn-¡Y ]¦p-sh-¡p-Ibpw hnZym-`ym-k-¯n-\p-th-ïn-bpÅ sI.F-knsâ Zmls¯ hnh-cn-¡p-Ibpw sNbvX-t¸mÄ sI.F-knsâ \S-¡msX t]mb hen-sbmcp kz]v\w kZ-kn\v ap¼neh-X-cn-¸n-¡p-I-bm-bn-cpóp ap³ Fw.Fð.-F. kn.F-¨v. Ipª-¼p.
ImkÀtIm«v Hcp saUn-¡ð tImtfPv Bcw-`n-¡-W-sa-óXv sI.F-knsâ hen-sbmcp kz]v\-am-bn-cp-óp-shópw B kz]v\w bmYmÀ°y-am-¡p-ó-Xn-\p-th-ïn-bm-IWw \½psS C\n-bpÅ {]hÀ¯-\-§sfópw kn.F-¨v. Ipª¼p DWÀ¯n. {]b-Xv\-§-fn-eqsS Db-c-§Ä Xmïm-saóv ]Tn-¸n¨ s\t¸m-fn-bsâ Nn´-bm-bn-cpóp sI.F-kns\ópw CXv Hcp ]cn-[n-hsc Xsâ Pohn-X-¯n-eqsS At±lw ImkÀtIm-Sn\v ]IÀ¯n-¯-óp-shópw Ipª¼p ]d-ªp.
saUn-¡ð tImtfPv bmYmÀ°y-am-¡p-ó-Xn\v ap³\n-c-bnð \nóv {]hÀ¯n-¡m³ X§Ä H¸-ap-ïm-Ip-saóv Un.kn.-kn. sshkv {]kn-Uïv ]n.F. Ajvd-^en ]d-ªp.
sI.F-knse a\p-jy-kvt\-ln-bpsS lrZ-b-hn-im-e-Xsb sXmSm-\m-bn-cpóp _n.sP.-]n. t\Xmhv hn. cho-{µ³ sh¼n-b-Xv. kmap-Zm-bnI-kv]À± hfÀó t\c-§-fnð A\y-a-X-Ø-sc Nnd-In-\-Sn-bn-sem-fn-¸n¨v c£n-¡m³ sI.F-kv. ImWn¨ henb a\-kns\ cho-{µ³ hc-¨p-Im-«n. At±lw Hc-\p-`-hhpw FSp-¯n-«p.
ImkÀtIm«v kmap-ZmbnI kwLÀjw I¯n-\nó t\cw. sI.F-kv. A_vZpñ cho-{µs\ hnfn-¡p-óp. "\S-óp-t]m-Ip-t¼mgpw _knð bm{X sN¿p-t¼m-gp-sams¡ {i²n-¡-Ww. Rms\mcp ImÀ Xómð kzoI-cn-¡p-tam...?' sI.F-knsâ hm¡p-IÄ tI«v cho-{µ³ AÛp-X-s¸-«p-t]m-bn. bm{Xm thf-I-fntem atäm Bsc-¦nepw A]m-b-s¸-Sp-¯n-¡-f-b-cp-tX-sb-óp-I-cp-Xn kplr-¯n\v ImÀ hmKvZm\w sN¿pó sI.F-kv. ]t£ cho-{µ³ kvt\l-]qÀÆw hmKvZm\w \nc-kn-¡p-I-bm-bn-cp-óp.
]-Xn-äm-ïpI-tfmfw sI.F-kn-t\mSv Acp-tNÀóp-\-S-¡p-Ibpw Hón¨v tPmen sN¿p-Ibpw sNbvX A\p-`hw hyh-kmbn F³.-F. A_q-_-¡À ]¦n-«p. H¸w {]hÀ¯n-¡m³ Ign-ªXv henb `mKy-am-bmWv Xm³ ImWp-ó-sXóv At±lw ]d-ªp. sI.Fkn\v ]nómse bm{X-bmb Al-½Zv amsjbpw kn. cmL-h³ amsjbpw tImtSm¯v tKmhn-µ³ \mbscbpw F³.-F. kpsse-am-s\bpw At±lw A\p-kva-cn-¨p.
XpSÀóv kwkm-cn¨ tUm: ^kð dlvam\pw s{]m^. kn.F-¨v. Al-½Zv lpssk\pw sI.F-knsâ PohnX \ò-I-sf hÀ®n¨p. sN¦f ]ôm-b¯v {]kn-Uïv kn.F-¨v. apl-½-ZvIpªn Nmbnâ-Sn, Benb Ad-_nIv tImtfPv sk{I-«dn Fôn-\o-bÀ kn.F-¨v. apl-½-Zv, sI.F-knsâ a¡-fmb sI.F-kv. apl-½Zv l_o-_p-Å, sI.F-kv. A³hÀ kmZ-¯v XpS-§n-b-hcpw thZn-bn-ep-ïm-bn-cp-óp. F. A_vZpðdlvam\mWv kZ-kns\ kzmKXw sNbvX-Xv. sI.F-kv. A_vZp-ñ-bpsS t]cnð Fñm-hÀjhpw anI¨ ]¯v hnZymÀ°n-IÄ¡v kvtImfÀjn¸v \ðIm³ Xocp-am-\n-¨n-«p-sïóv sI.F-knsâ a¡Ä¡p-thïn A_vZpðdlvam³ \S-¯nb {]Jym-]\w Ic-tLm-j-t¯m-sS-bmWv kZkv kzoI-cn-¨-Xv.
sI.F-knsâ Pohn-X-h-gn-Ifnse A\ÀL \nan-j-§Ä FSp-¯p-Im-«pó t^mt«m {]ZÀi-\-t¯m-sS-bmWv NS§v XpS-§n-b-Xv. t^mt«m-{Km-^À Znt\-jvIp-amÀ C³ssk-änsâ tiJ-c-¯nð\n-ópÅ apóq-tdmfw A]qÀÆ Nn{X-§-fmWv {]ZÀin-¸n-¨-Xv.
T.A.Shafi
The writer is the sub editor of Utharadesam DailyOther Articles

Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036